ฝ่ายบริหารทั่วไปยินดีต้อนรับ


คำสั่งคณะทำงานฯ

Title Author Hits
คำสั่งสำนักฯ ที่ 54/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน Written by งานการเจ้าหน้าที่ 815
คำสั่งสำนักฯ ที่ 43/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลงานทางวิชาการที่ส่งประเมินของสำนักฯ Written by งานการเจ้าหน้าที่ 570
คำสั่งสำนักฯ ที่ 35/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานด้านการกลั่นกรองความรู้และติดตามการเผยแพร่ความรู้ Written by งานการเจ้าหน้าที่ 467
คำสั่งสำนักฯ ที่ 34/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานด้านการค้นหาความรู้ Written by งานการเจ้าหน้าที่ 382
คำสั่งสำนักฯ ที่ 33/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานด้านพัฒนาคลังความรู้ของสำนักชลประทานที่ 8 Written by งานการเจ้าหน้าที่ 424
คำสั่งสำนักฯ ที่ 32/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนกลยุทธ์เสริมสร้างความผาสุกความพึงพอใจฯ Written by งานการเจ้าหน้าที่ 1045
คำสั่งสำนักฯ ที่ 26/2555 เรื่อง แต่งตั้งผู้บริหารการจัดการความรู้ และทีมงานจัดการความรู้ ของสำนักฯ Written by งานการเจ้าหน้าที่ 455
คำสั่งสำนักฯ ที่ 12/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานย่อยดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 425
คำสั่งสำนักฯ ที่ 13/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงาน่อยจัดวางระบบการควบคุมภายในสำนักฯ Written by งานการเจ้าหน้าที่ 505

Copyright 2011 ฝ่ายบริหารทั่วไป.
โทร. 044-353362 , 044-354193 โทรสาร. 044-353362 , 044-357163
E-mail bizrid8@hotmail.co.ch
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.