ฝ่ายบริหารทั่วไปยินดีต้อนรับ


คำสั่งข้าราชการ

Title Author Hits
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 991/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (นายก้องโชค แซ่เตียว) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 266
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 989/2557 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (นายวรวัฒน์ สุวรรณบุตร์) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 290
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 974/2557 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ Written by งานการเจ้าหน้าที่ 202
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 973/2557 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ Written by งานการเจ้าหน้าที่ 200
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 972/2557 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ Written by งานการเจ้าหน้าที่ 192
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 970/2557 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ Written by งานการเจ้าหน้าที่ 204
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 16/14/2557 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (สิบโทประสิทธิ์ พืชเกาะ) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 247
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 16/13/2557 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (นางบุญจิรา สกุลโสภิตจิตร) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 275
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 936/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (นายนิติพงษ์ ผลชู) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 465
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 925/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการซึ่งได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น (นายวันเรืองเดช เนาว์ประเสริฐ) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 296
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 918/2557 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (นางนงลักษณ์ฯ) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 294
คำสั่งสำนักชลประทานที่ 8 ที่ 49/2557 เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทน Written by งานการเจ้าหน้าที่ 399
คำสั่งกรม ฯที่ ข 16/12/2557 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (นายสุประพล วัตตะสิริชัย) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 510
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 644/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (นายธัชพล ขอสูงเนิน) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 377
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 615/2557 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองการปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (นายก้องโชค แซ่เตียว) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 291
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 523/2557 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (ส.อ.ทองเต็มฯ, น.ส.ธนพรฯ) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 330
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 550/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการที่ได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น (นายสัญชัย บุราสิทธิ์) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 445
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 575/2557 เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล (นายวีรเด่น เนื่องพิมพ์) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 317
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 16/11/2557 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (นายนิเวศ วงษ์บุญมีเดช) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 472
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 16/10/2557 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (นายสิริไพศาล นวไชยเสนา) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 320

Copyright 2011 ฝ่ายบริหารทั่วไป.
โทร. 044-353362 , 044-354193 โทรสาร. 044-353362 , 044-357163
E-mail bizrid8@hotmail.co.ch
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.