ฝ่ายบริหารทั่วไปยินดีต้อนรับ


คำสั่งข้าราชการ

Title Author Hits
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 991/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (นายก้องโชค แซ่เตียว) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 323
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 989/2557 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (นายวรวัฒน์ สุวรรณบุตร์) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 331
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 974/2557 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ Written by งานการเจ้าหน้าที่ 246
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 973/2557 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ Written by งานการเจ้าหน้าที่ 247
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 972/2557 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ Written by งานการเจ้าหน้าที่ 238
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 970/2557 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ Written by งานการเจ้าหน้าที่ 251
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 16/14/2557 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (สิบโทประสิทธิ์ พืชเกาะ) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 299
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 16/13/2557 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (นางบุญจิรา สกุลโสภิตจิตร) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 316
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 936/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (นายนิติพงษ์ ผลชู) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 548
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 925/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการซึ่งได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น (นายวันเรืองเดช เนาว์ประเสริฐ) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 351
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 918/2557 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (นางนงลักษณ์ฯ) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 337
คำสั่งสำนักชลประทานที่ 8 ที่ 49/2557 เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทน Written by งานการเจ้าหน้าที่ 438
คำสั่งกรม ฯที่ ข 16/12/2557 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (นายสุประพล วัตตะสิริชัย) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 554
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 644/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (นายธัชพล ขอสูงเนิน) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 417
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 615/2557 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองการปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (นายก้องโชค แซ่เตียว) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 338
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 523/2557 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (ส.อ.ทองเต็มฯ, น.ส.ธนพรฯ) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 383
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 550/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการที่ได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น (นายสัญชัย บุราสิทธิ์) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 496
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 575/2557 เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล (นายวีรเด่น เนื่องพิมพ์) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 357
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 16/11/2557 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (นายนิเวศ วงษ์บุญมีเดช) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 569
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 16/10/2557 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (นายสิริไพศาล นวไชยเสนา) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 367

Copyright 2011 ฝ่ายบริหารทั่วไป.
โทร. 044-353362 , 044-354193 โทรสาร. 044-353362 , 044-357163
E-mail bizrid8@hotmail.co.ch
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.