ฝ่ายบริหารทั่วไปยินดีต้อนรับ


คำสั่งข้าราชการ

Title Author Hits
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 1161/1/2557 เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอนพนักงานส่วนตำบล (นายเอกชัย ปทุมวี) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 562
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 1154/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (นายวิวัฒน์ ฐิติรัตนอัศว์) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 285
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 1127/2557 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (นายวันชัย นพเก้า) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 338
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 1122/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (นายธีรยุทธ, นายอุดร) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 301
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 1110/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (นายภาสวุฒิ ขอมเกาะ) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 243
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 16/29/2557 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (นายจำเนียร จิตรประสงค์) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 304
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 16/28/2557 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (นายวิวัฒน์ ฐิติรัตนอัศว์) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 276
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 16/20/2557 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (นายสมคิด ทรัพย์วราภรณ์) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 257
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 16/19/2557 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (นายวันเรืองเดช เนาว์ประเสริฐ) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 238
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 16/18/2557 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (นางศิริพร ใจชุ่ม) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 249
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 16/16/2557 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (ผปก.ชป.8) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 259
คำสั่งกรมฯ ที่ ข16/13/2557 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (นางบุญจิรา สกุลโสภิตจิตร) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 277
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 16/27/2557 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (นายสุคนธ์ เต็มยศยิ่ง) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 406
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 16/25/2557 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (นายธีระชัย บุญยิ่ง) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 404
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 16/24/2557 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (นางสาวมุทิตา เพ็ชรจะบก) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 300
คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 16/22/2557 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (นายโกวิทย์ หัตถแพทย์) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 406
คำสั่งกรม ฯ ที่ ข 16/21/2557 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (นายสฐิพงษ์ รามโกมุท) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 491
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 1015/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (ผอ.โครงการ 3 ราย) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 544
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 1011/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (นายจริมเทพ ศรีจำปา) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 498
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 992/2557 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป Written by งานการเจ้าหน้าที่ 283

Copyright 2011 ฝ่ายบริหารทั่วไป.
โทร. 044-353362 , 044-354193 โทรสาร. 044-353362 , 044-357163
E-mail bizrid8@hotmail.co.ch
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.