ฝ่ายบริหารทั่วไปยินดีต้อนรับ


คำสั่งข้าราชการ

Title Author Hits
คำสั่งสำนักฯ ที่ 9/2558 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (นายพลากรฯ, นายบุญเลิศฯ) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 575
คำสั่งกรมฯ ที่ ข16/3/2558 เรื่องมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (นางนงลักษณ์ คณาสิริธนากร) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 479
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 75/2558 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (น.ส.นิภาวะดี คำดี) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 544
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 51/2558 เรื่องย้ายข้าราชการ (นายเสาวพล วงศ์เตชิต) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 380
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 1450/1/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (น.ส.มนัสชนก ปานนาค) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 517
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 1466/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (นายศราวุธ ช่วยนาค) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 538
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 1512/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (นายทศพร ทาโพนทัน) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 464
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 1509/2557 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (นายพัลลภศรีอุบล มงคลนำ) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 314
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 1500/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (นายพิรนันท์ กลั่นแก้ว) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 318
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 1497/2557 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (นายสมบัติ พื้นผา) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 361
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 16/45/2557 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (นายวิชิต ฉีดจันทร์ + นายอุดร ยินดี) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 373
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 16/47/2557 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (นายจิรทีปต์ อภิรักขวนานนท์) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 263
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 16/46/2557 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (นายโสพจน์ จันทวาด) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 267
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 16/45/2557 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (นางสาวมุทิตา เพ็ชรจะบก) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 327
คำสั่งสำนักฯ ที่ 70/2557 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (นายจรัล ล้อมอิ่ม, นายบุญเลิศ สุขแสวง) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 403
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 16/44/2557 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (นายนิกร โสมาบุตร) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 349
คำสั่งสำนักฯ ที่ ข 16/2/2557 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (นายสัจจา อารีเอื้อ) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 327
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 1409/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการซึ่งได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น (นางนงลักษณ์ คณาสิริธนากร) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 342
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 16/43/2557 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (นายวีระเดช อินทร์ประสิทธิ์) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 387
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 1385/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (นายบดินทร์ คันทะประเทพ) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 313

Copyright 2011 ฝ่ายบริหารทั่วไป.
โทร. 044-353362 , 044-354193 โทรสาร. 044-353362 , 044-357163
E-mail bizrid8@hotmail.co.ch
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.