ฝ่ายบริหารทั่วไปยินดีต้อนรับ


คำสั่งข้าราชการ

Title Author Hits
คำสั่งกรมฯ ที่ ข16/31/2556 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (นายธีระชัย บุญยิ่ง, นายสมพงษ์ ธีระทานันท์) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 327
คำสั่งกรมฯที่ ข16/33/2556 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (นายสัจจา อารีเอื้อ) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 383
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 730/2556 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (นายทวีวัช ละอองนวลพานิช) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 358
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 745/2556 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (นายพายัพ สองเมืองแก่น) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 413
คำสั่งกรมฯที่ข16/30/2556 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (นายธีระชัย บุญยิ่ง) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 467
คำสั่งกรมฯ ที่ ข16/28/2556 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (นางสาวมิ่งขวัญ สุขมังษา) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 309
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 16/26/2556 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (นายศุภเกียรติ เมฆสินธุ์) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 534
คำสั่งกรมฯ ที่ ข16/25/2556 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (นายประหยัด กมลพัฒนะ) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 445
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 705/2556 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (นายประหยัด กมลพัฒนะ) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 559
คำสั่งกรมฯ ที่ ข16/22/2556 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (นายเรืองศักดิ์ ฉกรรจ์ศิลป์) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 607
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 16/23/2556 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (นายทวีวัช ละอองนวลพานิช) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 444
คำสั่งกรมฯ ที่ข16/21/2556 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฎิบัติหน้าที่(นางสาวสุพรรณี ต้นสุวรรณ) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 519
คำสั่งกรมฯที่ข16/20/2556 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (นายยศ สงวนบุญ) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 527
คำสั่งกรมฯ ที่ ข461/2556 เรื่องให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (นายอุทัย เตียนพลกรัง) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 568
คำสั่งกรมฯ ที่ข16/19/56 เรื่อง มอบหมายใ้ห้ข้าราชการปฎิบัติหน้าที่ (นางสาวประภาสิริ แจ่มนิลพิพัฒน์) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 415
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 16/17/2556 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (นางสุวารี บุญเชื้อ) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 396
คำสั่งกรมฯที่ข16/18/255 6เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฎิบัติหน้าที่(นายสมหมาย ขุนอักษร) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 412
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 16/16/2556 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ (นางแสงอรุณฯ) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 460
มอบหมายให้ข้าราชการปฎิบัตหนน้าที่(นายจรรยงและนายกัณธวัตร) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 479
มอบหมายให้ข้าราชการปฎิบัติหน้าที่(นางศิริพร ใจชุ่ม) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 443

Copyright 2011 ฝ่ายบริหารทั่วไป.
โทร. 044-353362 , 044-354193 โทรสาร. 044-353362 , 044-357163
E-mail bizrid8@hotmail.co.ch
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.