ฝ่ายบริหารทั่วไปยินดีต้อนรับ


คำสั่งข้าราชการ

Title Author Hits
คำสั่งกรมฯ ที่ ข1554/2556 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (นายเนรมิตฯ) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 290
คำสั่งกรมฯ ที่ ข1547/2556 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (นายยุทธศาสตร์ฯ) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 288
คำสั่งกรมชลประทานที่ ข16/67/2556 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (นางสาวพรรณี ต้นสุวรรณ) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 478
คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 16/66/2556 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (นายธงชัย ธรรมคุณ) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 633
คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 16/65/2556 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (นายวีรวัฒน์ สุชะไตร , นายวีระเดช อินทร์ประสิทธิ์) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 454
คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 16/64/2556 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (นายสมพงษ์ จันทรอมรพร , นายภานรินทร์ ภาณุพินทุ) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 503
คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 16/63/2556 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (นายสมศักดิ์ ธิมา , นายประเทือง วันดี) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 514
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 16/59/2556 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 6 ราย ) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 781
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข16/58/2556 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (นายสาโรจน์ เหง้าพรหมมินทร์ , นายวีระศักดิ์ มีสุข) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 586
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข16/57/2556 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (นายอนุชา เจียรอุดมเดช และ นายพัฒนศักดิ์ แก้วหอม) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 754
คำสั่งกรมฯ ที่ ข16/56/2556 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (นายสุภัทรชัย สนหอม) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 482
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 16/55/2556 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (นายสมเกียรติ นามเสนา) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 699
คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 16/54/2556 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (นายสมหมาย ขุนอักษร) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 600
คำสั่งสำนักฯ ที่ 44/2556 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (นายบุญสม สาระ) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 536
คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 16/53/2556 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (นายธาราดล จันฤาแสน) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 554
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 16/52/2556 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (นายศิริพงศ์ แดงสวัสดิ์) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 541
คำสั่งกรมฯ ที่ ข16/46/2556 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (นายขวัญชัย อุตตะเวช) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 417
คำสั่งกรมฯ ที่ ข16/45/2556 เรื่องมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (นายสุนัย กล่ำมอญ) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 482
คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 16/51/2556 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าีที่ (นางอัมพร โกมุทพงษ์) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 591
คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 16/50/2556 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิืบัติหน้าที่ (นายสมเกียรติ นามเสนา) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 524

Copyright 2011 ฝ่ายบริหารทั่วไป.
โทร. 044-353362 , 044-354193 โทรสาร. 044-353362 , 044-357163
E-mail bizrid8@hotmail.co.ch
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.