ฝ่ายบริหารทั่วไปยินดีต้อนรับ


คำสั่งข้าราชการ

Title Author Hits
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 988/2558 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ ( 3 ราย) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 2935
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 987/2558 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (นายบุญรอดฯ, นายสมทรงฯ) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 1232
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง การกำหนดเส้นทางสั่งสมประสบการณ์ (Career Chart)ฯ Written by งานการเจ้าหน้าที่ 1203
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 942/2558 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (นายพัลลภศรีอุบล มงคลนำ) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 684
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 934/2558 เรื่อง การยุบเลิกตำแหน่ง Written by งานการเจ้าหน้าที่ 820
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 933/2558 เรื่อง การกำหนดตำแหน่ง Written by งานการเจ้าหน้าที่ 505
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 915/2558 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (นายเพชร กล่อมเกลี้ยง) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 540
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 415/2558 เรื่อง บรรจุข้าราชการ (นายศิวกร อุ่นจิตต์) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 496
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 819/2558 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1-17 Written by งานการเจ้าหน้าที่ 708
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 802/2558 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (นายบุญสม สาระ) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 732
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 715/2558 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (นายนิเวศ วงษ์บุญมีเดช) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 662
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 710/2558 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (นายสมศักดิ์ ทิมา, นายประเทือง วันดี) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 747
การปรับเลื่อนเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ Written by งานการเจ้าหน้าที่ 788
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 592/2558 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (นายภัทรพงศ์ ภาชู) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 643
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 541/2558 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (นางศิริพร ใจชุ่ม) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 574
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 544/2558 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (นายทวีศักดิ์ จวนสาง) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 552
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 504/2558 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (นายไมตรี สุวรรณศรี) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 636
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 16/12/2558 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (นายอภิวิณก์ฯ,นายกิตติเชษฐ์ฯ) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 618
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 404/2558 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (น.ส.ธนพร เหลืองคำ) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 630
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 384/2558 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (นายวชิรพงษ์ เพ็งแก้ว) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 669

Copyright 2011 ฝ่ายบริหารทั่วไป.
โทร. 044-353362 , 044-354193 โทรสาร. 044-353362 , 044-357163
E-mail bizrid8@hotmail.co.ch
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.