ฝ่ายบริหารทั่วไปยินดีต้อนรับ


คู่มือต่างๆ

Title Author Hits
ร่างรายงานการประชุมผู้บริหารสำนักงานชลประทานที่ 8 ครั้งที่ 1/2560 Written by ฝ่ายบริหารทั่วไป1 138
ระบบตำแหน่งลูกจ้างประจำ ว14 และ ว21 Written by งานการเจ้าหน้าที่ 371
รายละเอียดข้อมูลการจัดทำแบบบรรยายลักษณะงาน Written by งานการเจ้าหน้าที่ 984
ขอส่งหนังสือวารสารบังคับคดี ปีที่ 16 ฉบับที่ 82 ประจำดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2555 Written by งานธุรการ 682
หน้าที่โดยย่อของตำแหน่งลูกจ้างประจำ Written by งานการเจ้าหน้าที่ 974
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (ลูกจ้างประจำ) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 1049
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง(ข้าราชการ) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 895
การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน Written by งานการเจ้าหน้าที่ 711
สิทธิประโยชน์ที่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและข้าราชการบำนาญจะได้รับจากทางราชการ Written by งานการเจ้าหน้าที่ 726
คู่มือการใช้งานระบบ EPP+ ของผู้รับการประเมิน Written by งานการเจ้าหน้าที่ 751
คู่มือการใช้งานระบบ EPP+ ของผู้ประเมิน Written by งานการเจ้าหน้าที่ 751
คู่มือการใช้งานระบบ EPP+ Written by งานการเจ้าหน้าที่ 986
คู่มือหนังสืองานสารบรรณ Written by งานการเจ้าหน้าที่ 1108

Copyright 2011 ฝ่ายบริหารทั่วไป.
โทร. 044-353362 , 044-354193 โทรสาร. 044-353362 , 044-357163
E-mail bizrid8@hotmail.co.ch
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.