ฝ่ายบริหารทั่วไปยินดีต้อนรับ


หนังสือเวียน

Title Author Hits
รายชื่ออนุมัติเงินกู้สามัญ วันที่ 8 พ.ค.56 Written by งานบัญชีการเงิน 580
การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคาและยกเลิกประกาศของกรมบัญชีกลาง Written by งานธุรการ 402
ขอความอนุเคราะห์เอกสารงานวิจัยในรูปสื่อดิจิทัล Written by งานธุรการ 408
โครงการบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาในวันที่ 5 ธันวาคม 2556 Written by งานธุรการ 482
ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ปี 2556 Written by งานธุรการ 354
การเร่งรัดติดตามการก่อหนี้รายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 Written by งานธุรการ 402
มารดานายมลชัย ใบเงิน ถึงแก่กรรม Written by งานธุรการ 626
ขอส่งพระบรมราโชวาทมาเพื่อเผยแพร่แก่ข้าราชการพลเรือนในหน่วยงาน Written by งานธุรการ 411
ขอเชิญร่วมกิจกรรมบรรยายธรรม เรื่อง"พุทธธรรมนำชีวิต สู่ปัญญา ความสำเร็จ และสันติสุข" เพื่อเผยแผ่ธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า(ศีล สมาธิ ปัญญา)ถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา พุทธศักราช 2556 Written by งานธุรการ 278
ขอส่งประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่องการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์และคำขวัญของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล Written by งานธุรการ 387
ขอส่งหนังสือ "รายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือน ปีงบประมาณ 2553" Written by งานธุรการ 466
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ Written by งานธุรการ 382
นางกิมยี แซ่ผู่ มารดานายสมศักดิ์ ทาบโลกา ถึงแก่กรรม Written by งานธุรการ 485
เรื่องขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนจัดสร้างศาล เจ้าพ่อขุนด่าน (ขุนหาญพิทักษ์ไพรวัน) Written by งานธุรการ 470
ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนจัดสร้างศาล เจ้าพ่อขุนด่าน (ขุนหาญพิทักษ์ไพรวัน) Written by งานธุรการ 444
ขอให้ผู้สนใจสั่งจองเสื้อยืดคอโปโลตราสัญลักษณ์ 111 ปี กรมชลประทาน Written by งานธุรการ 1849
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บได้ การนำเงินส่งคลัง และการรายงานเงินรายได้แผ่นดิน Written by งานธุรการ 458
ขอรายงานสรุปผลการตรวจสอบภายใน Written by งานธุรการ 435
ขอความอนุเคราะห์แพร่ข่าวการรับสมัครสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) Written by งานธุรการ 417
รายชื่ออนุมัติเงินกู้สามัญ วันที่ 30 เม.ย.56 Written by งานบัญชีการเงิน 566

Subcategories

Copyright 2011 ฝ่ายบริหารทั่วไป.
โทร. 044-353362 , 044-354193 โทรสาร. 044-353362 , 044-357163
E-mail bizrid8@hotmail.co.ch
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.