ฝ่ายบริหารทั่วไปยินดีต้อนรับ


หนังสือเวียน

Title Author Hits
แนวทางการปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีของปีงบประมาณก่อน Written by งานธุรการ 502
ขอส่งรายงานการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 Written by งานธุรการ 401
อดีตรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.ธงไชย เพ็ชรรัตน์ ถึงแก่กรรม Written by งานธุรการ 634
การคาดหมายลักษณุอากาศช่วงฤดูฝนของประเทศไทย พ.ศ.2556 Written by งานธุรการ 379
แจ้งรายชื่อและลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามรับครุภัณฑ์และวัสดุ Written by งานธุรการ 380
ความก้าวหน้าของการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนเละเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน Written by งานธุรการ 383
ขอเชิญชวนสมัครวารสารกรมบัญชีกลาง ประจำปี 2556 Written by งานธุรการ 427
ขอความอนุเคราะห์ซื้อแผ่น DVD เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน Written by งานธุรการ 420
ยกเลิกระเบียบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) Written by งานธุรการ 1270
ขอเชิญส่งผลงาน และประชาสัมพันธ์ "การประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 8 ประจำปี พ.ศ.2556" Written by งานธุรการ 334
ยกเลิกระเบียยแสดงผลการเรียนหลักสูตรแนกกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ปพ.1) Written by งานธุรการ 411
เรื่องขอเชิญส่งบทความทางวิชาการ Written by งานธุรการ 399
มอบหนังสือให้หน่วยงานและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนข้าราชการร่วมสั่งจองหนังสือ "การทรงงานของพ่อ ในความทรงจำ โดย ปราโมทย์ ไม้กลัด"(เล่ม2)เพื่อหารายได้สร้างสถานพยาบาลสัตว์และดำเนินกิจกรรมของสมาคมฯ Written by งานธุรการ 255
รายชื่อเงินกู้สหกรณ์ วันที่ 15 พ.ค.56 (2) Written by งานบัญชีการเงิน 502
รายชื่อเงินกู้สหกรณ์ วันที่ 15 พ.ค.56 (1) Written by งานบัญชีการเงิน 495
ผลการพิจารณาคัดเลือและปรับลำดับชั้นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างก่อสร้าง "งานก่อสร้างชลประทาน" (คัดเลือกเพิ่มเติมครั้งที่ 5/2556 Written by งานธุรการ 337
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กระบวนการคัดเลือกกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัด หรือกรรมการ ป.ป.จ. และการสรรหากรรมการ ป.ป.จ. Written by งานธุรการ 376
เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐ Written by งานธุรการ 394
แจ้งกำหนดการพระราชทานเพลิงศพ พลตรีสนั่น ขจรประศาสน์ Written by งานธุรการ 513
บิดาของนายวัชรินทร์ เทพไท ถึงแก่กรรม Written by งานธุรการ 479

Subcategories

Copyright 2011 ฝ่ายบริหารทั่วไป.
โทร. 044-353362 , 044-354193 โทรสาร. 044-353362 , 044-357163
E-mail bizrid8@hotmail.co.ch
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.