ฝ่ายบริหารทั่วไปยินดีต้อนรับ


หนังสือเวียน

Title Author Hits
การตรวจราชการและติดตามการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ และการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ Written by งานธุรการ 221
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์งานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2556 Written by งานธุรการ 213
ซ้อมความเข้าใจแนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการปรับปรุงบัญชีสินทรัพย์ในระบบ GFMIS เพิ่มเติม Written by งานธุรการ 228
ขอส่งจุลสารสารสนเทศ ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 Written by งานธุรการ 258
ขอส่งรายงานประจำปี การพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 Written by งานธุรการ 187
แนวทางการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ Written by งานธุรการ 274
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์กิจกรรมและขอเชิญบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยาย Written by งานธุรการ 236
ขอจัดส่งแผนการจัดสรรน้ำและเพาะปลูกฤดูฝน ในเขตชลประทาน พ.ศ. ๒๕๕๖ Written by งานธุรการ 232
การออกประกาศกระทรวงมหาดไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2556 Written by งานธุรการ 256
ส่งสรุปผลการประชุม Written by งานธุรการ 264
ขอแจ้งหมายกำหนดการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานเพลิงศพ นายชุมพล ศิลปอาชา Written by งานธุรการ 367
แจ้งข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบฯ Written by งานธุรการ 187
ขอความเห็นชอบกำหนดเลขที่หนังสือและอักษรย่อของ "กองเกษตรอาเซียน" Written by งานธุรการ 317
การเปิดจุดผ่านแดนถาวรสามเหลี่ยมทองคำ หมู่ที่1 บ้านสบรวก ต.เวียง อ.เชียงแสง จ.เชียงราย Written by งานธุรการ 297
การเปิดจุดผ่านแดนถาวรภูดู่ หมู่ที่ 2 ต.ม่วงเจ็ดต้น อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ Written by งานธุรการ 333
ขอเรียนเชิญส่งบทความทางวิชาการ Written by งานธุรการ 245
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี 2556 กรมการศาสนา กระทรวงวัฒธรรม Written by งานธุรการ 168
รายชื่ออนุมัติเงินกู้สามัญ วันที่ 22 พ.ค.56 แผ่นที่ 2 Written by งานบัญชีการเงิน 334
รายชื่ออนุมัติเงินกู้สามัญ วันที่ 22 พ.ค.56 แผ่นที่ 1 Written by งานบัญชีการเงิน 324
ขอความร่วมมือแจ้งยืนยันการเข้าร่วมตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง วันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 111 Written by งานธุรการ 252

Subcategories

Copyright 2011 ฝ่ายบริหารทั่วไป.
โทร. 044-353362 , 044-354193 โทรสาร. 044-353362 , 044-357163
E-mail bizrid8@hotmail.co.ch
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.