ฝ่ายบริหารทั่วไปยินดีต้อนรับ


หนังสือเวียน

Title Author Hits
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง Written by งานธุรการ 326
ขอเลื่อนวันเปิดงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและขอความร่วมมือจัดนิทรรศการ(ชป408) Written by งานธุรการ 218
ขอส่งผลปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ไตรมาส๑) Written by งานธุรการ 327
ขอเชิญร่วมสวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2555 แด่ท่านผู้ว่าราชการจังวัดนคราชสีมา และรองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ Written by งานธุรการ 228
ขอส่งเอกสาร Written by งานธุรการ 244
แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ Written by งานธุรการ 197
รายงานต้นทุนผลผลิตตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 Written by งานธุรการ 384
ขอความอุปถัมภ์เป็นเจ้าภาพสร้างศาลาโรงทานเอนกประสงค์ Written by งานธุรการ 230
ขอแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (แบบ ง.241) กษ0304/284 ลว. 16 ม.ค. 55 โอนครั้งที่ 450 คุณพิมล Written by งานธุรการ 209
ขอแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (แบบ ง.241) กษ0304/209 ลว. 12 ม.ค. 55 โอนครั้งที่ 437 คุณกชพรรณ Written by งานธุรการ 198
ขอแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (แบบ ง.241) กษ0304/140 ลว. 10 ม.ค. 55 โอนครั้งที่ 424 คุณกชพรรณ Written by งานธุรการ 283
มอบอำนาจอนุมัติการเบิกจ่ายค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด Written by งานธุรการ 239
ขออนุมัติแผนงานค่าซ่อมใหญ่เครื่องจักรเครื่องมือด้านบำรุงรักษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ครั้งที่ 1 Written by งานธุรการ 322
ขออนุมัติแผนงานค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ครั้งที่ 3 Written by งานธุรการ 510
กฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน Written by งานธุรการ 750
สรุปพระราชดำริในโอกาสที่พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลเข้าเฝ้า ฯ Written by งานธุรการ 308
ข้อสรุปเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลถวายรายงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2554 Written by งานธุรการ 216
รายงานการตรวจสอบสำเนาหนังสืออนุญาตการขอใช้/เช่าที่ราชพัสดุในความครอบครองชองกรมชลประทาน Written by งานธุรการ 295
การคัดเลือกอาสาสมัครชลประทานประจำปีงบประมาณพ.ศ.2555 Written by งานธุรการ 342
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลสำหรับการทำวิทยานิพนธ์(นายวรพันธ์ จับใจ) (ชป364) Written by งานธุรการ 382

Subcategories

Copyright 2011 ฝ่ายบริหารทั่วไป.
โทร. 044-353362 , 044-354193 โทรสาร. 044-353362 , 044-357163
E-mail bizrid8@hotmail.co.ch
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.