ฝ่ายบริหารทั่วไปยินดีต้อนรับ


หนังสือเวียน

Title Author Hits
ขอส่งเอกสาร Written by งานธุรการ 238
แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ Written by งานธุรการ 191
รายงานต้นทุนผลผลิตตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 Written by งานธุรการ 380
ขอความอุปถัมภ์เป็นเจ้าภาพสร้างศาลาโรงทานเอนกประสงค์ Written by งานธุรการ 226
ขอแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (แบบ ง.241) กษ0304/284 ลว. 16 ม.ค. 55 โอนครั้งที่ 450 คุณพิมล Written by งานธุรการ 204
ขอแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (แบบ ง.241) กษ0304/209 ลว. 12 ม.ค. 55 โอนครั้งที่ 437 คุณกชพรรณ Written by งานธุรการ 189
ขอแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (แบบ ง.241) กษ0304/140 ลว. 10 ม.ค. 55 โอนครั้งที่ 424 คุณกชพรรณ Written by งานธุรการ 277
มอบอำนาจอนุมัติการเบิกจ่ายค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด Written by งานธุรการ 233
ขออนุมัติแผนงานค่าซ่อมใหญ่เครื่องจักรเครื่องมือด้านบำรุงรักษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ครั้งที่ 1 Written by งานธุรการ 315
ขออนุมัติแผนงานค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ครั้งที่ 3 Written by งานธุรการ 504
กฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน Written by งานธุรการ 730
สรุปพระราชดำริในโอกาสที่พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลเข้าเฝ้า ฯ Written by งานธุรการ 302
ข้อสรุปเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลถวายรายงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2554 Written by งานธุรการ 212
รายงานการตรวจสอบสำเนาหนังสืออนุญาตการขอใช้/เช่าที่ราชพัสดุในความครอบครองชองกรมชลประทาน Written by งานธุรการ 292
การคัดเลือกอาสาสมัครชลประทานประจำปีงบประมาณพ.ศ.2555 Written by งานธุรการ 338
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลสำหรับการทำวิทยานิพนธ์(นายวรพันธ์ จับใจ) (ชป364) Written by งานธุรการ 377
ขออนุญาตใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำลำแชะ Written by งานธุรการ 238
รายงานสรุปการประเมินความเข้มแข็งองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (โครงการละ 1 เล่ม) Written by งานธุรการ 350
การสนับสนุนการจัดทำข้อมูลทางเลือกโครงการเพื่อการบูรณาการแผนพัฒนาการเกษตรกับแผนพัฒนาท้องถิ่น Written by งานธุรการ 205
มีนาคมนี้รู้แน่ พื้นที่แก้มลิง Written by งานธุรการ 349

Subcategories

Copyright 2011 ฝ่ายบริหารทั่วไป.
โทร. 044-353362 , 044-354193 โทรสาร. 044-353362 , 044-357163
E-mail bizrid8@hotmail.co.ch
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.