ฝ่ายบริหารทั่วไปยินดีต้อนรับ


หนังสือเวียน

Title Author Hits
ขอส่งหนังสือวารสารศาลยุติธรรมปริทัศน์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 6 ประจำเดือนสิงหาคม - กันยายน 2554 Written by งานธุรการ 619
ขออนุมัติแผนงานค่าสำรวจแผนที่ภูมิประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ครั้งที่ 2 Written by งานธุรการ 439
ขออนุมัติแผนงานค่ากำจัดวัชพืช ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ครั้งที่ 2 Written by งานธุรการ 444
เรียนเชิญเป็นวิทยากร การอบรมแกนนำเยาวชนในการบริหารจัดการทรัพยากรท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม Written by งานธุรการ 456
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุน "โครงการล้อเลื่อนเพื่อนคนพิการ" Written by งานธุรการ 612
การจัดทำกระดาษทำการเพื่อปรับปรุงบัญชีนอกระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2554 Written by งานธุรการ 510
ขอแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณพ.ศ.2555(แบบง.241)กษ0304/349 ลว.18 ม.ค.55 โอนครั้งที่ 473 คุณชัยรัตน์ Written by งานธุรการ 501
การกำหนดวันที่และวิธีปฏิบัติงานสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน Written by งานธุรการ 416
เร่งรัดการเบิกจ่ายการปฎิบัติการสูบน้ำช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม Written by งานธุรการ 520
แนวปฏิบัติในการเปลี่ยนสถานพยาบาล ประจำปี 2555 Written by งานธุรการ 458
ซ้อมความเข้าใจการเรียกรายงานเพื่อตรวจสอบเงินงบประมาณคงเหลือ ในระบบ GFMIS Written by งานธุรการ 553
มารดา ผอ.สำนักประสานงานโครงการพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นายชัชชัย ภูวิชยสัมฤทธ์) ถึง แก่กรรม Written by งานธุรการ 432
เร่งรัดการเบิกจ่ายการปฎิบัติการสูบน้ำช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม Written by งานธุรการ 373
ขอส่งวารสารบางกอก Economy (Volume 18) Written by งานธุรการ 469
ขอจัดส่งรายงานประจำปี 2553 Written by งานธุรการ 440
ขอนำส่งวารสารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปีที่ 8 ฉบับที่ 51 ประจำเดือน ม.ค. 2555 Written by งานธุรการ 406
ข่าวเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม ปีที่ 4 ฉบับที่43 Written by งานธุรการ 426
ส่งหนังสือพิมพ์กสิกร ปีที่ 84 ฉบับที่ 6 ประจำปี 2554 Written by งานธุรการ 671
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference on the Tectonics of Northwestern Indochina(TNI-2012)(ชป382) Written by งานธุรการ 809
รายชื่อสิ่งพิมพ์ใหม่ประจำเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2554 Written by งานธุรการ 403

Subcategories

Copyright 2011 ฝ่ายบริหารทั่วไป.
โทร. 044-353362 , 044-354193 โทรสาร. 044-353362 , 044-357163
E-mail bizrid8@hotmail.co.ch
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.