ฝ่ายบริหารทั่วไปยินดีต้อนรับ


หนังสือเวียน

Title Author Hits
การสำรวจข้อมูลสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าฯ Written by งานธุรการ 523
การส่งข้อมูลค่าใช้จ่ายสวัสดิการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2555 Written by งานธุรการ 309
ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายการระบายน้ำเขื่อนลำพระเพลิง Written by งานธุรการ 327
ขอความอนุเคราะห์ในการปล่อยน้ำลงสู่พื้่นที่ตำบลประสุข Written by งานธุรการ 448
ขอความอนุเคราะห์ในกาารปล่อยน้ำลงสู่พื้นที่ตำบลดงใหญ่ Written by งานธุรการ 280
การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำ (24 ม.ค. 54) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 250
ขอแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (แบบ ง.241) ใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบจัดการน้ำ งบรายจ่ายอื่น กษ0304/ 348 ลว 18 ม.ค. 2555 โอนครั้งที่ 472 คุณพชรพร Written by งานธุรการ 221
ขอแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2555 แบบ ง.241 ค่าใช้จ่ายเพื่อการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการน้ำชลประทานตามรัฐธรรมนูญ ปี 2550 งบรายจ่ายอื่น กษ0304/366 ลว.19 ม.ค.55 โอน 485งานคุณพชรพร Written by งานธุรการ 205
ขอเรียนเชิญร่วมงานเลี้ยแสดงความยินดี Written by งานธุรการ 300
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการถอนคืนเงินรายรับ Written by งานธุรการ 494
ขอให้แจ้งยอดการจ้างลูกจ้างชั่วคราวประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (๒๔ ม.ค. ๕๕) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 453
ขออนุมัติแผนงานค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ครั้งที่ 7 (กันส่วนกลาง) Written by งานธุรการ 332
การสำรวจข้อมูลสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่จะปรับปรุงซ่อมแซมปีงบประมาณพ.ศ.2556 Written by งานธุรการ 328
ขอให้จัดทำแผนการใช้งบประมาณตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 Written by งานธุรการ 313
ขอพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ Written by งานธุรการ 339
เชิญร่วมรายการ Written by งานธุรการ 359
ขอหารือในการขออนุญาใช้น้ำ และระบายน้ำลงในแม่น้ำมูล Written by งานธุรการ 428
รายงานผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ 2553 และ ปีงบประมาณ 2554 Written by งานธุรการ 311
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม (ผู้รับบริการจากฝ่ายนิติกรรมและสัญญากองกฎหมายและที่ดิน) Written by งานธุรการ 338
รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ของโครงการมนุษย์และชีวมณฑล(MAB)ประจำปี 2555 Written by งานธุรการ 287

Subcategories

Copyright 2011 ฝ่ายบริหารทั่วไป.
โทร. 044-353362 , 044-354193 โทรสาร. 044-353362 , 044-357163
E-mail bizrid8@hotmail.co.ch
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.