ฝ่ายบริหารทั่วไปยินดีต้อนรับ


หนังสือเวียน

Title Author Hits
การให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจตูได้และการกำหนดมาตรการที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม Written by งานธุรการ 160
ขอความอนุเคราะห์ออกแบบและจัดสรรงบประมาณปรับปรุงระบบระบายน้ำลำตะคองและคลองอุบากันต์ ในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง Written by งานธุรการ 561
กำหนดกิจกรรมปรับปรุงการให้บริการของสำนักตรวจสอบภายใน Written by งานธุรการ 490
ขอแจ้งคำสั่งกรมชลประทาน มอบอำนาจในการดำเนินการขอใช้ที่ดินของรัฐทุกประเภท Written by งานธุรการ 556
ขอส่งจุลสารสารสนเทศ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 Written by งานธุรการ 418
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน Written by งานธุรการ 503
ขอส่งเอกสาร Written by งานธุรการ 424
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ Written by งานธุรการ 526
แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2554 Written by งานธุรการ 689
ขอประชาสัมพันธ์โครงการปริญญาโท (ภาคพิเศษ)หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(วิศวกรรมชลประทาน) Written by งานธุรการ 418
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการงานพิธีบรรพชาอุปสมบทวัดชลประทานรังสฤษฎ์ Written by งานธุรการ 488
โครงการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศประจำปีงบประมาณพ.ศ.2555 Written by งานธุรการ 409
มอบหมายเขตตรวจราชการและการตรวจติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงาน Written by งานธุรการ 364
ขอขอบคุณ Written by งานธุรการ 492
จัดพิมพ์วารสารยุติธรรมเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารในกระบวนการยุติธรรม Written by งานธุรการ 384
ขอมอบจุลสาร กพร. Written by งานธุรการ 599
เปิดให้บริการบ้านพักรับรองสชป.1(ให้บริการได้ตั้งแต่วันที่25มกราคม2555) Written by งานธุรการ 539
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งาน "TU Law Open House2012" Written by งานธุรการ 421
ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสำรวจ (ส่งคืน ธก.ชป.14 ในวันที่ 13 ก.พ. 2555) Written by งานธุรการ 559
รายชื่อสมาชิกเงินกู้สหกรณ์ วันที่ 18 ม.ค. 55 Written by งานบัญชีการเงิน 625

Subcategories

Copyright 2011 ฝ่ายบริหารทั่วไป.
โทร. 044-353362 , 044-354193 โทรสาร. 044-353362 , 044-357163
E-mail bizrid8@hotmail.co.ch
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.