ฝ่ายบริหารทั่วไปยินดีต้อนรับ


หนังสือเวียน

Title Author Hits
การให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจตูได้และการกำหนดมาตรการที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม Written by งานธุรการ 137
ขอความอนุเคราะห์ออกแบบและจัดสรรงบประมาณปรับปรุงระบบระบายน้ำลำตะคองและคลองอุบากันต์ ในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง Written by งานธุรการ 530
กำหนดกิจกรรมปรับปรุงการให้บริการของสำนักตรวจสอบภายใน Written by งานธุรการ 454
ขอแจ้งคำสั่งกรมชลประทาน มอบอำนาจในการดำเนินการขอใช้ที่ดินของรัฐทุกประเภท Written by งานธุรการ 519
ขอส่งจุลสารสารสนเทศ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 Written by งานธุรการ 393
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน Written by งานธุรการ 464
ขอส่งเอกสาร Written by งานธุรการ 385
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ Written by งานธุรการ 492
แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2554 Written by งานธุรการ 642
ขอประชาสัมพันธ์โครงการปริญญาโท (ภาคพิเศษ)หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(วิศวกรรมชลประทาน) Written by งานธุรการ 376
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการงานพิธีบรรพชาอุปสมบทวัดชลประทานรังสฤษฎ์ Written by งานธุรการ 450
โครงการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศประจำปีงบประมาณพ.ศ.2555 Written by งานธุรการ 371
มอบหมายเขตตรวจราชการและการตรวจติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงาน Written by งานธุรการ 335
ขอขอบคุณ Written by งานธุรการ 451
จัดพิมพ์วารสารยุติธรรมเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารในกระบวนการยุติธรรม Written by งานธุรการ 354
ขอมอบจุลสาร กพร. Written by งานธุรการ 553
เปิดให้บริการบ้านพักรับรองสชป.1(ให้บริการได้ตั้งแต่วันที่25มกราคม2555) Written by งานธุรการ 497
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งาน "TU Law Open House2012" Written by งานธุรการ 391
ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสำรวจ (ส่งคืน ธก.ชป.14 ในวันที่ 13 ก.พ. 2555) Written by งานธุรการ 528
รายชื่อสมาชิกเงินกู้สหกรณ์ วันที่ 18 ม.ค. 55 Written by งานบัญชีการเงิน 592

Subcategories

Copyright 2011 ฝ่ายบริหารทั่วไป.
โทร. 044-353362 , 044-354193 โทรสาร. 044-353362 , 044-357163
E-mail bizrid8@hotmail.co.ch
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.