ฝ่ายบริหารทั่วไปยินดีต้อนรับ


หนังสือเวียน

Title Author Hits
การให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจตูได้และการกำหนดมาตรการที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม Written by งานธุรการ 92
ขอความอนุเคราะห์ออกแบบและจัดสรรงบประมาณปรับปรุงระบบระบายน้ำลำตะคองและคลองอุบากันต์ ในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง Written by งานธุรการ 470
กำหนดกิจกรรมปรับปรุงการให้บริการของสำนักตรวจสอบภายใน Written by งานธุรการ 406
ขอแจ้งคำสั่งกรมชลประทาน มอบอำนาจในการดำเนินการขอใช้ที่ดินของรัฐทุกประเภท Written by งานธุรการ 443
ขอส่งจุลสารสารสนเทศ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 Written by งานธุรการ 339
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน Written by งานธุรการ 403
ขอส่งเอกสาร Written by งานธุรการ 319
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ Written by งานธุรการ 425
แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2554 Written by งานธุรการ 560
ขอประชาสัมพันธ์โครงการปริญญาโท (ภาคพิเศษ)หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(วิศวกรรมชลประทาน) Written by งานธุรการ 314
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการงานพิธีบรรพชาอุปสมบทวัดชลประทานรังสฤษฎ์ Written by งานธุรการ 385
โครงการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศประจำปีงบประมาณพ.ศ.2555 Written by งานธุรการ 307
มอบหมายเขตตรวจราชการและการตรวจติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงาน Written by งานธุรการ 281
ขอขอบคุณ Written by งานธุรการ 375
จัดพิมพ์วารสารยุติธรรมเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารในกระบวนการยุติธรรม Written by งานธุรการ 296
ขอมอบจุลสาร กพร. Written by งานธุรการ 492
เปิดให้บริการบ้านพักรับรองสชป.1(ให้บริการได้ตั้งแต่วันที่25มกราคม2555) Written by งานธุรการ 412
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งาน "TU Law Open House2012" Written by งานธุรการ 322
ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสำรวจ (ส่งคืน ธก.ชป.14 ในวันที่ 13 ก.พ. 2555) Written by งานธุรการ 473
รายชื่อสมาชิกเงินกู้สหกรณ์ วันที่ 18 ม.ค. 55 Written by งานบัญชีการเงิน 513

Subcategories

Copyright 2011 ฝ่ายบริหารทั่วไป.
โทร. 044-353362 , 044-354193 โทรสาร. 044-353362 , 044-357163
E-mail bizrid8@hotmail.co.ch
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.