ฝ่ายบริหารทั่วไปยินดีต้อนรับ


หนังสือเวียน

Title Author Hits
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษาฯ ม.มหิดล ปีการศึกษา 2555 (รอบที่ 2) Written by งานธุรการ 303
ซ้อมความเข้าใจและผ่อนผันการรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณพ.ศ.2555ไตรมาสที่1 Written by งานธุรการ 251
การกำหนดสินค้าและบริการควบคุมตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพ.ศ.2542 Written by งานธุรการ 460
การลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ปี พ.ศ.2555 Written by งานธุรการ 334
ขอความอนุเคราะห์งบประมาณหรือส่งของสนับสนุนโครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท ฯ Written by งานธุรการ 336
ขอส่งเอกสารของสำนักงานฯ Written by งานธุรการ 372
รายงานผลการจัดงาน OTOP ทั่วไทย รวมใจช่วยภัยน้ำท่วม Written by งานธุรการ 310
ส่งหนังสือวารสารกรมบังคับคดีปีที่ 15 ฉบับที่ 78 Written by งานธุรการ 448
นำส่งคู่มือท่องเที่ยวเชียงใหม่ CHIANG MAI MICE CITY Written by งานธุรการ 381
รายงานสรุปสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ฉบับผู้บริหาร ประจำไตรมาสที่3/2554 Written by งานธุรการ 303
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ โครงการพิเศษ ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2555 Written by งานธุรการ 352
เรื่อง การกำหนดอักษรย่อของตำแหน่งในกรมชลประทาน Written by งานธุรการ 1752
การเพิ่มช่องทางแจ้งข้อมูลข่าวสารการโอนเงินผ่านธนาคารด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ Written by งานธุรการ 290
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด Written by งานบัญชีการเงิน 6529
ขอส่งแผนแม่บทโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ Written by งานธุรการ 351
การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ Written by งานธุรการ 326
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฎิบัติราชการของส่วนราชการ Written by งานธุรการ 332
การกำหนดอักษรย่อและเลขรหัสประจำสำนัก/กอง Written by งานธุรการ 490
ขอประชาสัมพันธ์โครงการปริญญาโท(ภาคพิเศษ)หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(วิศวกรรมชลประทาน) จะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 13 ธ.ค..2554 - 24 ก.พ.55 Written by งานธุรการ 792
ขอส่งรายงานประจำปี 2554 สำนักบริหารโครงการ Written by งานธุรการ 548

Subcategories

Copyright 2011 ฝ่ายบริหารทั่วไป.
โทร. 044-353362 , 044-354193 โทรสาร. 044-353362 , 044-357163
E-mail bizrid8@hotmail.co.ch
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.