ฝ่ายบริหารทั่วไปยินดีต้อนรับ


หนังสือเวียน

Title Author Hits
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษาฯ ม.มหิดล ปีการศึกษา 2555 (รอบที่ 2) Written by งานธุรการ 392
ซ้อมความเข้าใจและผ่อนผันการรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณพ.ศ.2555ไตรมาสที่1 Written by งานธุรการ 341
การกำหนดสินค้าและบริการควบคุมตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพ.ศ.2542 Written by งานธุรการ 560
การลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ปี พ.ศ.2555 Written by งานธุรการ 424
ขอความอนุเคราะห์งบประมาณหรือส่งของสนับสนุนโครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท ฯ Written by งานธุรการ 437
ขอส่งเอกสารของสำนักงานฯ Written by งานธุรการ 464
รายงานผลการจัดงาน OTOP ทั่วไทย รวมใจช่วยภัยน้ำท่วม Written by งานธุรการ 403
ส่งหนังสือวารสารกรมบังคับคดีปีที่ 15 ฉบับที่ 78 Written by งานธุรการ 560
นำส่งคู่มือท่องเที่ยวเชียงใหม่ CHIANG MAI MICE CITY Written by งานธุรการ 486
รายงานสรุปสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ฉบับผู้บริหาร ประจำไตรมาสที่3/2554 Written by งานธุรการ 402
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ โครงการพิเศษ ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2555 Written by งานธุรการ 445
เรื่อง การกำหนดอักษรย่อของตำแหน่งในกรมชลประทาน Written by งานธุรการ 1997
การเพิ่มช่องทางแจ้งข้อมูลข่าวสารการโอนเงินผ่านธนาคารด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ Written by งานธุรการ 380
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด Written by งานบัญชีการเงิน 7422
ขอส่งแผนแม่บทโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ Written by งานธุรการ 451
การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ Written by งานธุรการ 432
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฎิบัติราชการของส่วนราชการ Written by งานธุรการ 436
การกำหนดอักษรย่อและเลขรหัสประจำสำนัก/กอง Written by งานธุรการ 587
ขอประชาสัมพันธ์โครงการปริญญาโท(ภาคพิเศษ)หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(วิศวกรรมชลประทาน) จะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 13 ธ.ค..2554 - 24 ก.พ.55 Written by งานธุรการ 928
ขอส่งรายงานประจำปี 2554 สำนักบริหารโครงการ Written by งานธุรการ 642

Subcategories

Copyright 2011 ฝ่ายบริหารทั่วไป.
โทร. 044-353362 , 044-354193 โทรสาร. 044-353362 , 044-357163
E-mail bizrid8@hotmail.co.ch
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.