ฝ่ายบริหารทั่วไปยินดีต้อนรับ


หนังสือเวียน

Title Author Hits
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษาฯ ม.มหิดล ปีการศึกษา 2555 (รอบที่ 2) Written by งานธุรการ 332
ซ้อมความเข้าใจและผ่อนผันการรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณพ.ศ.2555ไตรมาสที่1 Written by งานธุรการ 281
การกำหนดสินค้าและบริการควบคุมตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพ.ศ.2542 Written by งานธุรการ 497
การลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ปี พ.ศ.2555 Written by งานธุรการ 362
ขอความอนุเคราะห์งบประมาณหรือส่งของสนับสนุนโครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท ฯ Written by งานธุรการ 365
ขอส่งเอกสารของสำนักงานฯ Written by งานธุรการ 401
รายงานผลการจัดงาน OTOP ทั่วไทย รวมใจช่วยภัยน้ำท่วม Written by งานธุรการ 344
ส่งหนังสือวารสารกรมบังคับคดีปีที่ 15 ฉบับที่ 78 Written by งานธุรการ 487
นำส่งคู่มือท่องเที่ยวเชียงใหม่ CHIANG MAI MICE CITY Written by งานธุรการ 418
รายงานสรุปสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ฉบับผู้บริหาร ประจำไตรมาสที่3/2554 Written by งานธุรการ 340
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ โครงการพิเศษ ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2555 Written by งานธุรการ 382
เรื่อง การกำหนดอักษรย่อของตำแหน่งในกรมชลประทาน Written by งานธุรการ 1851
การเพิ่มช่องทางแจ้งข้อมูลข่าวสารการโอนเงินผ่านธนาคารด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ Written by งานธุรการ 318
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด Written by งานบัญชีการเงิน 6957
ขอส่งแผนแม่บทโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ Written by งานธุรการ 385
การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ Written by งานธุรการ 359
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฎิบัติราชการของส่วนราชการ Written by งานธุรการ 366
การกำหนดอักษรย่อและเลขรหัสประจำสำนัก/กอง Written by งานธุรการ 524
ขอประชาสัมพันธ์โครงการปริญญาโท(ภาคพิเศษ)หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(วิศวกรรมชลประทาน) จะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 13 ธ.ค..2554 - 24 ก.พ.55 Written by งานธุรการ 833
ขอส่งรายงานประจำปี 2554 สำนักบริหารโครงการ Written by งานธุรการ 579

Subcategories

Copyright 2011 ฝ่ายบริหารทั่วไป.
โทร. 044-353362 , 044-354193 โทรสาร. 044-353362 , 044-357163
E-mail bizrid8@hotmail.co.ch
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.