ฝ่ายบริหารทั่วไปยินดีต้อนรับ


หนังสือเวียน

Title Author Hits
ผลการพิจารณาคัดเลือกและปรับลำดับชั้นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างก่อสร้าง "งานก่อสร้างชลประทาน" (คัดเลือกเพิ่มเติมครั้งที่ 1/2555) Written by งานธุรการ 261
การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในโครงการประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน Written by งานธุรการ 380
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2555 Written by งานธุรการ 303
การเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอก Written by งานธุรการ 369
ขอส่งแผ่นดีวีดีบันทึกภาพกิจกรรมและภาพถ่ายการรับการรับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน Written by งานธุรการ 312
ส่งจดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 10 Written by งานธุรการ 540
คำชี้แจงประกอบคำขอจัดตั้งหน่วยงาน กรมชลประทาน Written by งานธุรการ 437
การดำเนินการด้านการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 Written by งานธุรการ 414
การจัดทำคำขอประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 Written by งานธุรการ 638
การเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 สำหรับหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณประจำปี พ.ศ.2555 ในงาน/โครงการ ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากเหตุอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต Written by งานธุรการ 185
การดำเนินการเพื่อการป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัย Written by งานธุรการ 301
ขอแจ้งคำสั่งกรมชลประทาน มอบอำนาจในการดำเนินการขอใช้ที่ดินของรัฐทุกประเภท (คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 56/1/2555 ลว.16 มค.55) Written by งานธุรการ 850
ขอส่งสรุปพระราชดำริ Written by งานธุรการ 370
การมอบอำนาจในการสั่งการและดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุฯ Written by งานธุรการ 331
กำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม Written by งานธุรการ 360
การเบิกจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ Written by งานธุรการ 386
สำนักงบประมาณได้เชิญชวนร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนมุงหลังคาพระพุทธสีหไสยาสน์ ณ วัดป่าผาเจริญ ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย Written by งานธุรการ 279
รายชื่อสิ่งพิมพ์ใหม่ประจำเดือนมกราคม 2555 Written by งานธุรการ 321
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ศาลปกครอง Written by งานธุรการ 462
ขอส่งหนังสือสถานการณ์สินค้าเกษตรที่สำคัญและแนวโน้ม ปี 2555 Written by งานธุรการ 364

Subcategories

Copyright 2011 ฝ่ายบริหารทั่วไป.
โทร. 044-353362 , 044-354193 โทรสาร. 044-353362 , 044-357163
E-mail bizrid8@hotmail.co.ch
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.