ฝ่ายบริหารทั่วไปยินดีต้อนรับ


หนังสือเวียน

Title Author Hits
ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างก่อสร้าง "งานก่อสร้างชลประทาน" ประจำปี 2555 Written by งานธุรการ 437
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.๒๕๕๕ Written by งานธุรการ 907
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการจัดหาพัสดุสำหรับงาน/โครงการฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากเหตุอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต Written by งานธุรการ 294
โครงการสังฆราชบูชา พระชันษา100ปี(ที่กพ0030/ว.379) Written by งานธุรการ 656
ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ จำนวน 9 ฉบับ(ผอ.กพ.1280/2555) Written by งานธุรการ 947
ขอยุติโครงการช่วยเหลือสมาชิก Written by งานธุรการ 493
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน Written by งานธุรการ 387
การสำรวจข้อมูลเครื่องสูบน้ำที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยเมื่อปีพ.ศ.2554 Written by งานธุรการ 391
ขอความอนุเคราะห์ประชาสมันพันธ์หลักสูตร/และขอเชิญชวนสมัครศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาเอก(สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา) Written by งานธุรการ 431
ขอมอบวารสารกรมประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน พ.ย. 2554 Written by งานธุรการ 471
มอบวารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย Written by งานธุรการ 440
ขอขอบคุณในการร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๔ Written by งานธุรการ 374
การยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 ฯ Written by งานธุรการ 343
การกำหนดเลขที่หนังสือส่งออกภายนอกกรมของหน่วยงานที่ต่ำกว่าสำนักและกอง(2) Written by งานธุรการ 370
รายชื่อสมาชิกเงินกู้สหกรณ์ 15 กพ. 55 Written by งานบัญชีการเงิน 422
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงรหัสงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 Written by งานธุรการ 707
รูปแบบการพิมพ์หนังสือราชการเสนอกรม Written by งานธุรการ 423
การกำหนดเลขที่หนังสือส่งออกภายนอกกรมของหน่วยงานที่ต่ำกว่าสำนักและกอง Written by งานธุรการ 350
ผลการประชุมคณะทำงานศูนย์จัดหาที่ดินโปร่งใส ครั้งที่ 1/2555 Written by งานธุรการ 729
การกำหนดหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติและซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 Written by งานธุรการ 312

Subcategories

Copyright 2011 ฝ่ายบริหารทั่วไป.
โทร. 044-353362 , 044-354193 โทรสาร. 044-353362 , 044-357163
E-mail bizrid8@hotmail.co.ch
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.