ฝ่ายบริหารทั่วไปยินดีต้อนรับ


หนังสือเวียน

Title Author Hits
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน Written by งานธุรการ 468
มอบอำนาจในการสั่งการและดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุฯ Written by งานธุรการ 492
การระบุรหัสกิจกรรมย่อย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 Written by งานธุรการ 474
รายงานการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ Written by งานธุรการ 478
การให้กู้เงิน "โครงการบ้าน ธอส.-กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 8 (24 ก.พ.55) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 396
ขอความร่วมมือจัดทำรายงานผลการดำเนินงานให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย Written by งานธุรการ 379
ขอแก้ไขชื่อแผนงาน Written by งานธุรการ 504
การรณรงค์เพิ่มการบริโภคไข่ไก่ Written by งานธุรการ 540
ขอมอบหนังสือ นามานุกรมพระมหากษัตริย์ไทย Written by งานธุรการ 613
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ Written by งานธุรการ 371
ขอส่งแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2555-2559 Written by งานธุรการ 534
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) ของสำนักงานคณะกรรมการปฎิรูปกฎหมาย Written by งานธุรการ 415
ขอความอนุเคราะห์และเป็นเจ้าภาพร่วมสร้างศาลาธรรมสังเวช Written by งานธุรการ 485
การกำหนดเลขที่การออกคำสั่งของสำนักและกองต่าง ๆ Written by งานธุรการ 432
นายประชา วงศ์เกตุ อดีตนายช่างหัวหน้าโครงการส่งน้ำฯ ทุ่งสัมฤทธิ์ ถึงแก่กรรม Written by งานธุรการ 412
รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ(21 ก.พ.55) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 426
นายประชา วงศ์เกตุ อดีตนายช่างหะวหน้าโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ถึงแก่กรรม Written by งานธุรการ 433
แจ้งแก้ไขตารางเปรียบเทียบรหัสงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 Written by งานธุรการ 494
ขอส่งมอบสำเนาวิดีทัศน์ การบริหารงานด้านประชาสัมพันธ์ (รถประชาสัมพันธ์) แลการแก้ไขปัญหาระบบชลประทาน (รถโมบายเคลื่อนที่เร็ว) Written by งานธุรการ 407
การติดตามความก้าวหน้าการป้องกันอุทกภัยปี 2555 Written by งานธุรการ 436

Subcategories

Copyright 2011 ฝ่ายบริหารทั่วไป.
โทร. 044-353362 , 044-354193 โทรสาร. 044-353362 , 044-357163
E-mail bizrid8@hotmail.co.ch
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.