ฝ่ายบริหารทั่วไปยินดีต้อนรับ


หนังสือเวียน

Title Author Hits
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน Written by งานธุรการ 381
มอบอำนาจในการสั่งการและดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุฯ Written by งานธุรการ 413
การระบุรหัสกิจกรรมย่อย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 Written by งานธุรการ 354
รายงานการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ Written by งานธุรการ 392
การให้กู้เงิน "โครงการบ้าน ธอส.-กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 8 (24 ก.พ.55) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 290
ขอความร่วมมือจัดทำรายงานผลการดำเนินงานให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย Written by งานธุรการ 275
ขอแก้ไขชื่อแผนงาน Written by งานธุรการ 370
การรณรงค์เพิ่มการบริโภคไข่ไก่ Written by งานธุรการ 449
ขอมอบหนังสือ นามานุกรมพระมหากษัตริย์ไทย Written by งานธุรการ 505
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ Written by งานธุรการ 299
ขอส่งแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2555-2559 Written by งานธุรการ 441
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) ของสำนักงานคณะกรรมการปฎิรูปกฎหมาย Written by งานธุรการ 315
ขอความอนุเคราะห์และเป็นเจ้าภาพร่วมสร้างศาลาธรรมสังเวช Written by งานธุรการ 395
การกำหนดเลขที่การออกคำสั่งของสำนักและกองต่าง ๆ Written by งานธุรการ 318
นายประชา วงศ์เกตุ อดีตนายช่างหัวหน้าโครงการส่งน้ำฯ ทุ่งสัมฤทธิ์ ถึงแก่กรรม Written by งานธุรการ 315
รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ(21 ก.พ.55) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 350
นายประชา วงศ์เกตุ อดีตนายช่างหะวหน้าโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ถึงแก่กรรม Written by งานธุรการ 323
แจ้งแก้ไขตารางเปรียบเทียบรหัสงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 Written by งานธุรการ 399
ขอส่งมอบสำเนาวิดีทัศน์ การบริหารงานด้านประชาสัมพันธ์ (รถประชาสัมพันธ์) แลการแก้ไขปัญหาระบบชลประทาน (รถโมบายเคลื่อนที่เร็ว) Written by งานธุรการ 276
การติดตามความก้าวหน้าการป้องกันอุทกภัยปี 2555 Written by งานธุรการ 319

Subcategories

Copyright 2011 ฝ่ายบริหารทั่วไป.
โทร. 044-353362 , 044-354193 โทรสาร. 044-353362 , 044-357163
E-mail bizrid8@hotmail.co.ch
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.