ฝ่ายบริหารทั่วไปยินดีต้อนรับ


หนังสือเวียน

Title Author Hits
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน Written by งานธุรการ 437
มอบอำนาจในการสั่งการและดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุฯ Written by งานธุรการ 464
การระบุรหัสกิจกรรมย่อย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 Written by งานธุรการ 423
รายงานการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ Written by งานธุรการ 444
การให้กู้เงิน "โครงการบ้าน ธอส.-กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 8 (24 ก.พ.55) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 355
ขอความร่วมมือจัดทำรายงานผลการดำเนินงานให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย Written by งานธุรการ 335
ขอแก้ไขชื่อแผนงาน Written by งานธุรการ 434
การรณรงค์เพิ่มการบริโภคไข่ไก่ Written by งานธุรการ 503
ขอมอบหนังสือ นามานุกรมพระมหากษัตริย์ไทย Written by งานธุรการ 566
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ Written by งานธุรการ 344
ขอส่งแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2555-2559 Written by งานธุรการ 499
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) ของสำนักงานคณะกรรมการปฎิรูปกฎหมาย Written by งานธุรการ 377
ขอความอนุเคราะห์และเป็นเจ้าภาพร่วมสร้างศาลาธรรมสังเวช Written by งานธุรการ 448
การกำหนดเลขที่การออกคำสั่งของสำนักและกองต่าง ๆ Written by งานธุรการ 387
นายประชา วงศ์เกตุ อดีตนายช่างหัวหน้าโครงการส่งน้ำฯ ทุ่งสัมฤทธิ์ ถึงแก่กรรม Written by งานธุรการ 367
รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ(21 ก.พ.55) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 400
นายประชา วงศ์เกตุ อดีตนายช่างหะวหน้าโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ถึงแก่กรรม Written by งานธุรการ 388
แจ้งแก้ไขตารางเปรียบเทียบรหัสงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 Written by งานธุรการ 458
ขอส่งมอบสำเนาวิดีทัศน์ การบริหารงานด้านประชาสัมพันธ์ (รถประชาสัมพันธ์) แลการแก้ไขปัญหาระบบชลประทาน (รถโมบายเคลื่อนที่เร็ว) Written by งานธุรการ 334
การติดตามความก้าวหน้าการป้องกันอุทกภัยปี 2555 Written by งานธุรการ 386

Subcategories

Copyright 2011 ฝ่ายบริหารทั่วไป.
โทร. 044-353362 , 044-354193 โทรสาร. 044-353362 , 044-357163
E-mail bizrid8@hotmail.co.ch
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.