ฝ่ายบริหารทั่วไปยินดีต้อนรับ


หนังสือเวียน

Title Author Hits
การอนุมัติผ่อนผันให้ขยายเวลาการรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี พ.ศ. 2554 Written by งานธุรการ 637
ขอขอบคุณในความร่วมมือบริจาคโลหิต Written by งานธุรการ 822
การตรวจสอบเว็บไซต์ของหน่วยงานให้คนพิการสามารถเข้าถึง และใช้ประโยชน์ได้ Written by งานธุรการ 370
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการบริการของสำนักวิจัยและพัฒนา Written by งานธุรการ 329
ขอความอนุเคราะห์รับนิสิตวิทยาลัยการชลประทาน ชั้นปีที่ 1 มาเรียนภาคปฏิบัติในสสนาม Written by งานธุรการ 415
มารดาของนางวัสวิภาอร มาศศรีรัตน์ ผู้อำนวยการกองพัสดุ ถึงแก่กรรม Written by งานธุรการ 488
การจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯตามขบวนเสด็จ Written by งานธุรการ 498
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการโครงการคลิกนิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเครวะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกกุฏราชกุมาร ครั้งที่๑/๒๕๕๕ Written by งานธุรการ 313
นำผลงานวิจัยเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2555 Written by งานธุรการ 440
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน PMQA Written by งานธุรการ 469
การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการโอนสินทรัพย์ของกรมชลประทานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Written by งานธุรการ 448
เชิญบูชาพระพิรุณทรงนาคจำลอง Written by งานธุรการ 808
บิดา นายสมทรง โพธิ์เย็น ถึงแก่กรรม Written by งานธุรการ 540
รายชื่อเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ 27 ก.พ.55 Written by งานบัญชีการเงิน 507
การเรียนเชิญนักวิจัย นักวิชาการ ส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอใน Thailand Research Symposium 2012 Written by งานธุรการ 546
แจ้งผลการตัดสินการประกวดผลงานการยริหารโครงการพัมนาแหล่งน้ำขนาดเล็กตามแนวพะราชดำริ Written by งานธุรการ 440
โครงการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา Written by งานธุรการ 430
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ 2555 (27 ก.พ 55 ) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 422
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555ฯ Written by งานธุรการ 443
ขอให้แจ้งรายละเอียดการรับจ่ายเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้เพื่อช่วยราชการ Written by งานธุรการ 412

Subcategories

Copyright 2011 ฝ่ายบริหารทั่วไป.
โทร. 044-353362 , 044-354193 โทรสาร. 044-353362 , 044-357163
E-mail bizrid8@hotmail.co.ch
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.