ฝ่ายบริหารทั่วไปยินดีต้อนรับ


หนังสือเวียน

Title Author Hits
การอนุมัติผ่อนผันให้ขยายเวลาการรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี พ.ศ. 2554 Written by งานธุรการ 594
ขอขอบคุณในความร่วมมือบริจาคโลหิต Written by งานธุรการ 766
การตรวจสอบเว็บไซต์ของหน่วยงานให้คนพิการสามารถเข้าถึง และใช้ประโยชน์ได้ Written by งานธุรการ 335
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการบริการของสำนักวิจัยและพัฒนา Written by งานธุรการ 295
ขอความอนุเคราะห์รับนิสิตวิทยาลัยการชลประทาน ชั้นปีที่ 1 มาเรียนภาคปฏิบัติในสสนาม Written by งานธุรการ 381
มารดาของนางวัสวิภาอร มาศศรีรัตน์ ผู้อำนวยการกองพัสดุ ถึงแก่กรรม Written by งานธุรการ 454
การจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯตามขบวนเสด็จ Written by งานธุรการ 476
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการโครงการคลิกนิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเครวะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกกุฏราชกุมาร ครั้งที่๑/๒๕๕๕ Written by งานธุรการ 272
นำผลงานวิจัยเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2555 Written by งานธุรการ 406
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน PMQA Written by งานธุรการ 428
การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการโอนสินทรัพย์ของกรมชลประทานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Written by งานธุรการ 406
เชิญบูชาพระพิรุณทรงนาคจำลอง Written by งานธุรการ 750
บิดา นายสมทรง โพธิ์เย็น ถึงแก่กรรม Written by งานธุรการ 506
รายชื่อเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ 27 ก.พ.55 Written by งานบัญชีการเงิน 480
การเรียนเชิญนักวิจัย นักวิชาการ ส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอใน Thailand Research Symposium 2012 Written by งานธุรการ 511
แจ้งผลการตัดสินการประกวดผลงานการยริหารโครงการพัมนาแหล่งน้ำขนาดเล็กตามแนวพะราชดำริ Written by งานธุรการ 399
โครงการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา Written by งานธุรการ 388
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ 2555 (27 ก.พ 55 ) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 379
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555ฯ Written by งานธุรการ 414
ขอให้แจ้งรายละเอียดการรับจ่ายเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้เพื่อช่วยราชการ Written by งานธุรการ 369

Subcategories

Copyright 2011 ฝ่ายบริหารทั่วไป.
โทร. 044-353362 , 044-354193 โทรสาร. 044-353362 , 044-357163
E-mail bizrid8@hotmail.co.ch
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.