ฝ่ายบริหารทั่วไปยินดีต้อนรับ


หนังสือเวียน

Title Author Hits
การให้บริการออกหนังสอรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate)ผ่านธนาคาร Written by งานธุรการ 376
กำหนดพระราชทานเพลิงศพ และสวดพระอภิธรรมคุณหญิงลัคนา ถนอมสิงห์ Written by งานธุรการ 657
การดำเนินการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 Written by งานธุรการ 529
ขอความคิดเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาข้อมูลกระทรวงน้ำฯ Written by งานธุรการ 400
สรุปผลการตรวจสอบของหน่วยงานภายนอก ไตรมาสที่ 1 Written by งานธุรการ 406
ขอส่ง จุลสารข่าวแสตมป์ไทย เล่มที่ 1/2555 Written by งานธุรการ 554
จัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2553 Written by งานธุรการ 424
ขอมอบหนังสือผลงานกองทัพบก ประจำปี 2554 Written by งานธุรการ 539
ขอส่งหนังสือสรุปสถานการณ์สาธารณภัย 2553 ชป2106 Written by งานธุรการ 392
ขอส่งวารสารแรงงาน ปีที่ 10 ฉบับ เดือนกุมภาพันธ์ 2555 Written by งานธุรการ 492
มอบจุลสาร กพร. ปีที่ 9 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2554 Written by งานธุรการ 456
ขอมอบจดหมายข่าวยุติธรรมปีที่ 3 ฉบับที่ 29 ประจำปี 2555 Written by งานธุรการ 422
ส่งแผนปฏิบัติราชการสี่ปี Written by งานธุรการ 403
ขอเชิญประชุมชี้แจงผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณแบบออนไลน์โดยระบบประชุมทางไกล (Video Conference) Written by งานธุรการ 371
แนวทางการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (นายชวน ศิรินันท์พร) Written by งานธุรการ 338
การดำเนินการก่อสร้างอาคารสำหรับติดตั้งระบบโทรมาตร Written by งานธุรการ 493
รายชื่ออนุมัติเงินกู้สามัญ วันที่ 1 มี.ค.55 Written by งานบัญชีการเงิน 449
ด่วนมาก! ขอให้จัดทำตัวชี้วัด (KPI) และกำหนดค่าเป้าหมาย 5 ระดับ Written by งานการเจ้าหน้าที่ 1962
ขอแจ้งเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ Written by งานธุรการ 337
คำสั่งกรมชลประทาน เรื่อง การทดลองและตรวจสอบวัสดุเพื่อควบคุมงานก่อสร้าง Written by งานธุรการ 1252

Subcategories

Copyright 2011 ฝ่ายบริหารทั่วไป.
โทร. 044-353362 , 044-354193 โทรสาร. 044-353362 , 044-357163
E-mail bizrid8@hotmail.co.ch
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.