ฝ่ายบริหารทั่วไปยินดีต้อนรับ


หนังสือเวียน

Title Author Hits
สรุปสถิติจำนวนองค์ผู้ใช้น้ำชลประทานในโครงการชลประทาน ณ 30 กันยายน 2554 Written by งานธุรการ 354
เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี กรมศิลปากร Written by งานธุรการ 733
แจ้งเปลี่ยนชื่อ-ที่อยู่ Written by งานธุรการ 426
หลักเกณฑ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ มีนาคม 2555 Written by งานธุรการ 444
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะทางตะแกรงกันขยะหน้าสถานีสูบน้ำ Written by งานธุรการ 542
ขอประกาศทางน้ำชลประทาน ตามมาตรา 5 (แม่น้ำเจ้าพระยา) Written by งานธุรการ 1432
ขอความอุปถัมภ์โครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ Written by งานธุรการ 574
แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาทำหน้าที่ผู้ควบคุมงานธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป (8 มี.ค.55) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 535
ประชาสัมพันธ์ "โครงการบ้าน ธอส. - กบข เพื่อที่อยู๋อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 8 Written by งานการเจ้าหน้าที่ 496
รายชื่ออนุมัติเงินกู้สหกรณ์ วันที่ 8 มี.ค.55 Written by งานบัญชีการเงิน 402
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ Written by งานธุรการ 417
การสรรหาพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2555 Written by งานธุรการ 420
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาบัณฑิตศึกษา (สาขาเศรษฐศาสตร์) ปีการศึกษา 2555 Written by งานธุรการ 336
ขอส่งหนังสือรายงานประจำปี พ.ศ. 2554 Written by งานธุรการ 376
ขอแจ้งบัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง และราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กุมภาพันธ์ 2555 Written by งานธุรการ 448
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (จำนวน 5 ฉบับ) Written by งานธุรการ 426
การดำเนินการด้านที่ดิน ของโครงการที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก กปร. Written by งานธุรการ 458
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี 2547 – 2554 Written by งานธุรการ 428
ข้อสังเกตการขอประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 Written by งานธุรการ 366
ขอนำส่งข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา Written by งานธุรการ 375

Subcategories

Copyright 2011 ฝ่ายบริหารทั่วไป.
โทร. 044-353362 , 044-354193 โทรสาร. 044-353362 , 044-357163
E-mail bizrid8@hotmail.co.ch
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.