ฝ่ายบริหารทั่วไปยินดีต้อนรับ


หนังสือเวียน

Title Author Hits
สรุปสถิติจำนวนองค์ผู้ใช้น้ำชลประทานในโครงการชลประทาน ณ 30 กันยายน 2554 Written by งานธุรการ 246
เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี กรมศิลปากร Written by งานธุรการ 623
แจ้งเปลี่ยนชื่อ-ที่อยู่ Written by งานธุรการ 315
หลักเกณฑ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ มีนาคม 2555 Written by งานธุรการ 342
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะทางตะแกรงกันขยะหน้าสถานีสูบน้ำ Written by งานธุรการ 421
ขอประกาศทางน้ำชลประทาน ตามมาตรา 5 (แม่น้ำเจ้าพระยา) Written by งานธุรการ 1262
ขอความอุปถัมภ์โครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ Written by งานธุรการ 475
แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาทำหน้าที่ผู้ควบคุมงานธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป (8 มี.ค.55) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 435
ประชาสัมพันธ์ "โครงการบ้าน ธอส. - กบข เพื่อที่อยู๋อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 8 Written by งานการเจ้าหน้าที่ 396
รายชื่ออนุมัติเงินกู้สหกรณ์ วันที่ 8 มี.ค.55 Written by งานบัญชีการเงิน 311
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ Written by งานธุรการ 322
การสรรหาพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2555 Written by งานธุรการ 339
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาบัณฑิตศึกษา (สาขาเศรษฐศาสตร์) ปีการศึกษา 2555 Written by งานธุรการ 263
ขอส่งหนังสือรายงานประจำปี พ.ศ. 2554 Written by งานธุรการ 283
ขอแจ้งบัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง และราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กุมภาพันธ์ 2555 Written by งานธุรการ 344
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (จำนวน 5 ฉบับ) Written by งานธุรการ 322
การดำเนินการด้านที่ดิน ของโครงการที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก กปร. Written by งานธุรการ 361
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี 2547 – 2554 Written by งานธุรการ 334
ข้อสังเกตการขอประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 Written by งานธุรการ 286
ขอนำส่งข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา Written by งานธุรการ 278

Subcategories

Copyright 2011 ฝ่ายบริหารทั่วไป.
โทร. 044-353362 , 044-354193 โทรสาร. 044-353362 , 044-357163
E-mail bizrid8@hotmail.co.ch
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.