ฝ่ายบริหารทั่วไปยินดีต้อนรับ


หนังสือเวียน

Title Author Hits
การรับเอกสารผ่านระบบ E- สารบรรณ Written by งานธุรการ 576
การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวการบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายในระบบ GFMIS Written by งานธุรการ 465
การทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน และกองทุนพัฒนาเด็กชนบท Written by งานธุรการ 1082
แจ้งเวียนคำสั่งกรม Written by งานธุรการ 1766
ขอส่งรายงานผลการศึกษาการประเมินผลการดำเนินงานของโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ปี 2554 Written by งานธุรการ 386
ส่งรายงานประจำปี 2554 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ชป2613 Written by งานธุรการ 391
ส่งรายงานประจำปี 2555 ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง Written by งานธุรการ 362
รายงานสรุปสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ฉบับผู้บริหาร ประจำไตรมาสที่ 4/2554 Written by งานธุรการ 380
ส่งหนังสือรายงานประจำปี 2554 แผน ฯ 11...สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน Written by งานธุรการ 469
รับคู่มือการจัดวางระบบควบคุมภายใน กรมชลประทาน Written by งานธุรการ 682
เงินช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบอุทภัย Written by งานบัญชีการเงิน 485
เชิญชวนร่วมบุญโดยการส่งบุตรหลานเข้าบรรพชาสามเณร หรือเป็นเจ้าภาพร่วม Written by งานธุรการ 311
รายการขอเบิกที่ธนาคารปฏิเสธการโอนเงิน Written by งานธุรการ 578
แจ้งมาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินประจำปีงบระมาณ พ.ศ.2555 Written by งานธุรการ 432
ขอแจ้งกำหนดการสวดพระอภิธรรมศพ รศ.ประเสริฐ ผลดี (เพิ่มเติม) Written by งานธุรการ 383
รศ.ประเสริฐ ผลดี อดีตอาจารย์วิทยาลัยการชลประทาน (สถาบันพัฒนาการชลประทาน) ถึงแก่กรรม Written by งานธุรการ 561
การดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการพัฒนาสังคมฯ Written by งานธุรการ 429
ขอส่งวารสาร รักษ์...ทช. Written by งานธุรการ 381
ขอส่งหนังสือรายงานประจำปี 2554 Written by งานธุรการ 407
บริษัท โคเน่ จำกัด (มหาชน) จะย้ายสำนักงานในกรุงเทพฯไปยังสถานที่ใหม่ Written by งานธุรการ 1191

Subcategories

Copyright 2011 ฝ่ายบริหารทั่วไป.
โทร. 044-353362 , 044-354193 โทรสาร. 044-353362 , 044-357163
E-mail bizrid8@hotmail.co.ch
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.