ฝ่ายบริหารทั่วไปยินดีต้อนรับ


หนังสือเวียน

Title Author Hits
ส่งวารสารแรงงาน ปีที่ 10 ฉบับเดือนมีนาคม 2555 Written by งานธุรการ 310
รายชื่อสิ่งพิมพ์ใหม่ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2555 Written by งานธุรการ 329
นำส่งหนังสือรายนามคณะกรรมการ สทท.และผู้แทน Written by งานธุรการ 492
ขอประชาสัมพันธ์รายงานประจำปี 2553 Written by งานธุรการ 296
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 Written by งานธุรการ 308
เลื่อนเวลาการประชุม ครั้งที่ 2/2555 Written by งานธุรการ 321
ขอชี้แจงกรณีรอยร้าวผิวจราจรสันเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ Written by งานธุรการ 398
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม Written by งานธุรการ 311
ขอส่งแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ.2555 - 2559 Written by งานธุรการ 333
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (รอบเดือนมีนาคม 2555) Written by งานธุรการ 287
การสร้างและการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายฯ Written by งานธุรการ 329
ขอส่งจดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 12 Written by งานธุรการ 363
ส่งรายงานประจำปี 2554 Written by งานธุรการ 360
ขอส่งหนังสือรายงานความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจ - แรงงาน Written by งานธุรการ 301
ขอส่งหนังสือ "รายงานประจำปี 2554 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี" Written by งานธุรการ 308
ส่งวารสาร สจส.ทางสะดวก ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 Written by งานธุรการ 397
ด่วนที่สุด! ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการด้วยระบบ EPP+(23 มี.ค.55) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 330
รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 Written by งานธุรการ 275
ส่งหนังสือรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 Written by งานธุรการ 326
แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการเบิกเกินส่งคืน ฯ Written by งานธุรการ 429

Subcategories

Copyright 2011 ฝ่ายบริหารทั่วไป.
โทร. 044-353362 , 044-354193 โทรสาร. 044-353362 , 044-357163
E-mail bizrid8@hotmail.co.ch
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.