ฝ่ายบริหารทั่วไปยินดีต้อนรับ


หนังสือเวียน

Title Author Hits
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนงานวุฒิอาสาธนาคารสมองระดับจังหวัด Written by งานธุรการ 322
การรักษาความปลอดภัยวันหยุดราชการต่อเนื่อง ช่วงเดือนเมษายน ๒๕๕๕ Written by งานธุรการ 343
ขอให้บันทึกข้อมูลในระบบการติดตามและรายงานผล Written by งานธุรการ 462
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน Written by งานธุรการ 410
การปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ Written by งานธุรการ 338
ขอให้เร่งรัดการจัดส่งประมาณการ Written by งานธุรการ 574
แผนงาน/โครงการเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศฯ Written by งานธุรการ 376
ขอเปลี่ยนแปลงชื่อในบัตรทะเบียนฯ Written by งานธุรการ 343
การขอกรอบอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราวเพิ่มเติม Written by งานการเจ้าหน้าที่ 735
ประกาศ เรื่องซื้อหุ้นเพิ่ม Written by งานบัญชีการเงิน 605
วิธีปฎิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวฯ Written by งานธุรการ 343
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี Written by งานธุรการ 413
ขอเชิญข้าราชการร่วมงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2555 Written by งานธุรการ 426
รายชื่ออนุมัติเงินกู้สหกรณ์ วันที่ 28 มี.ค.55 Written by งานบัญชีการเงิน 506
ซักซ้อมความเข้าใจการจัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) Written by งานธุรการ 392
การเลื่อนวันจัดงานกาชาด ประจำปี 2555 Written by งานธุรการ 357
แนวทางปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีฯ Written by งานธุรการ 378
การระบุรหัสกิจกรรมย่อยฯ Written by งานธุรการ 416
แจ้งรายชื่อข้าราชการที่เสียสละทุ่มเทในการปฏิบัติงานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากเหตุการณ์อุทกภัย Written by งานการเจ้าหน้าที่ 350
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความพึงพอใจฯ Written by งานธุรการ 421

Subcategories

Copyright 2011 ฝ่ายบริหารทั่วไป.
โทร. 044-353362 , 044-354193 โทรสาร. 044-353362 , 044-357163
E-mail bizrid8@hotmail.co.ch
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.