ฝ่ายบริหารทั่วไปยินดีต้อนรับ


หนังสือเวียน

Title Author Hits
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนงานวุฒิอาสาธนาคารสมองระดับจังหวัด Written by งานธุรการ 281
การรักษาความปลอดภัยวันหยุดราชการต่อเนื่อง ช่วงเดือนเมษายน ๒๕๕๕ Written by งานธุรการ 283
ขอให้บันทึกข้อมูลในระบบการติดตามและรายงานผล Written by งานธุรการ 413
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน Written by งานธุรการ 335
การปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ Written by งานธุรการ 277
ขอให้เร่งรัดการจัดส่งประมาณการ Written by งานธุรการ 513
แผนงาน/โครงการเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศฯ Written by งานธุรการ 311
ขอเปลี่ยนแปลงชื่อในบัตรทะเบียนฯ Written by งานธุรการ 291
การขอกรอบอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราวเพิ่มเติม Written by งานการเจ้าหน้าที่ 660
ประกาศ เรื่องซื้อหุ้นเพิ่ม Written by งานบัญชีการเงิน 541
วิธีปฎิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวฯ Written by งานธุรการ 281
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี Written by งานธุรการ 351
ขอเชิญข้าราชการร่วมงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2555 Written by งานธุรการ 362
รายชื่ออนุมัติเงินกู้สหกรณ์ วันที่ 28 มี.ค.55 Written by งานบัญชีการเงิน 441
ซักซ้อมความเข้าใจการจัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) Written by งานธุรการ 330
การเลื่อนวันจัดงานกาชาด ประจำปี 2555 Written by งานธุรการ 306
แนวทางปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีฯ Written by งานธุรการ 323
การระบุรหัสกิจกรรมย่อยฯ Written by งานธุรการ 350
แจ้งรายชื่อข้าราชการที่เสียสละทุ่มเทในการปฏิบัติงานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากเหตุการณ์อุทกภัย Written by งานการเจ้าหน้าที่ 299
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความพึงพอใจฯ Written by งานธุรการ 359

Subcategories

Copyright 2011 ฝ่ายบริหารทั่วไป.
โทร. 044-353362 , 044-354193 โทรสาร. 044-353362 , 044-357163
E-mail bizrid8@hotmail.co.ch
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.