ฝ่ายบริหารทั่วไปยินดีต้อนรับ


หนังสือเวียน

Title Author Hits
การบันทึกข้อมูลในระบบ PMOC Written by งานธุรการ 344
ขอให้รายงานการจ้างและการเบิกจ่ายค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ 2555 รายไตรมาส Written by งานธุรการ 352
บันทึกข้อมูลในแบบฟอร์มขอปรับแผนค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ ของสำนักงบประมาณ (ภายในวันที่ 4 เมษายน 2555 เวลา 15.00 น. รวบรวมส่งกรมฯ ภายใน 16.00 น.) Written by งานธุรการ 218
รายชื่ออนุมัติเงินกู้สามัญ วันที่ 4 เม.ย.55 Written by งานบัญชีการเงิน 360
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเข้าร่วมชมงานนิทรรศการเนื่องในวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครบ 120 ปี และจัดผู้เข้าร่วมชมงาน Written by งานธุรการ 215
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าพาพนะส่งต่อผู้ป่วย Written by งานธุรการ 304
รายละเอียดหลักเกณฑ์การคำนวนราคากลางงานก่อสร้างทางราชการ Written by งานธุรการ 447
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการจัดแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ Written by งานธุรการ 3137
ขอส่งแผ่นพับประชาสัมพันธ์การจัดสร้างเหรียญที่ระลึกพระคลัง Written by งานธุรการ 412
ขอความอนุเคราะห์ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ Written by งานธุรการ 1050
นายมานิตย์ จันทศร บิดา นางจิณห์นิภา ศักดิ์สันเทียะ ถึงแก่กรรม Written by งานธุรการ 387
พระราชกระแสรับสั่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี Written by งานธุรการ 415
ขอเชิญชวนซื้อเข็มที่ระลึกสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ Written by งานธุรการ 296
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง "กพร.บูรณาการกับจังหวัดลำปางเร่งผลักดันออกใบอนุญาตร่อนแร่ทองคำฯ Written by งานธุรการ 332
ส่งแผ่นพับประชาสัมพันธ์ Written by งานธุรการ 329
มาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินฯ Written by งานธุรการ 254
พระราชดำริในโอกาสที่พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลเข้าเฝ้าฯ Written by งานธุรการ 292
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์ผู้ที่ได้รับรางวัลผู้บริหารราชการพลเรือนดีเด่น ฯ Written by งานธุรการ 257
สำนักชลประทานที่ ๘ ที่ ๖๑๕/๒๕๕๕ เรื่อง ให้ลูกจ้างประจำผู้เกษียณอายุราชการยื่นเรื่องขอรับเงินบำเหน็จปกติ/บำเหน็จรายเดือน Written by งานการเจ้าหน้าที่ 312
การประดับเครื่องหมายเข็มพระราชทาน Written by งานธุรการ 397

Subcategories

Copyright 2011 ฝ่ายบริหารทั่วไป.
โทร. 044-353362 , 044-354193 โทรสาร. 044-353362 , 044-357163
E-mail bizrid8@hotmail.co.ch
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.