ฝ่ายบริหารทั่วไปยินดีต้อนรับ


หนังสือเวียน

Title Author Hits
ด่วนที่สุด! การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการในวันที่ 1 เมษายน 2555 Written by งานการเจ้าหน้าที่ 469
ขอให้จัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณาโครงการฯ Written by งานธุรการ 417
ขอส่งหนังสือ "มุมมองมุมคิด4" Written by งานธุรการ 477
ขอมอบวารสารกรมประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ม.ค. 55 Written by งานธุรการ 338
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ Written by งานธุรการ 798
ขอเชิญหน่วยงาน,ข้าราชการร่วมสั่งจองหนังสือ "การทรงงานของพ่อ ในความทรงจำ โดยปราโมทย์ไม้กลัด" Written by งานธุรการ 273
ผลการออกรางวัลสลากกาชาดของร้านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในงานกาชาด ประจำปี 2555 Written by งานธุรการ 1247
ขอแจ้งอัตราราคางานต่อหน่วย (ฉบับเดือนมีนาคม2555) Written by งานธุรการ 328
การเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำเดือนเมษายน 2555 Written by งานการเจ้าหน้าที่ 306
ซักซ้อมความเข้าใจการทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) สำหรับเงินงบประมาณโครงการให้ความช่วยเหลือ ฯ Written by งานธุรการ 268
การสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ Written by งานธุรการ 447
รายชื่ออนุมัติเงินกู้ วันที่ 19 เม.ย.55 Written by งานบัญชีการเงิน 362
อัตราราคางานต่อหน่วย Written by งานธุรการ 463
ขอความอนุเคราะห์และเป็นเจ้าภาพร่วมสร้างศาลาธรรมสังเวช(2) Written by งานธุรการ 327
ปลอมแปลงเอกสารและลายมือชื่อหนังสือกรมชลประทาน Written by งานธุรการ 297
วัสดุมีสภาพการใช้งานได้สามารถสนับสนุนหน่วยงานที่จะนำไปใช้ประโยชน์กับทางราชการได้ Written by งานธุรการ 271
พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันคูน้ำ พ.ศ. ๒๕๐๕ Written by งานธุรการ 436
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน(2) Written by งานธุรการ 441
รายงานสถานะความก้าวหน้าการดำเนินโครงการภายใต้งบกลาง ฯ Written by งานธุรการ 456
รหัสบัญชีแยกประเภทค่าใช้จ่ายอื่น Written by งานธุรการ 927

Subcategories

Copyright 2011 ฝ่ายบริหารทั่วไป.
โทร. 044-353362 , 044-354193 โทรสาร. 044-353362 , 044-357163
E-mail bizrid8@hotmail.co.ch
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.