ฝ่ายบริหารทั่วไปยินดีต้อนรับ


หนังสือเวียน

Title Author Hits
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ Written by งานธุรการ 902
แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง ลว. ๒๕ เมษายน ๒๕๕๕ Written by งานการเจ้าหน้าที่ 418
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการบันทึกรายการจัดเก็บและนำส่งรายได้แทนส่วนราชการอื่น Written by งานธุรการ 329
แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง ลว.๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ Written by งานการเจ้าหน้าที่ 295
แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง Written by งานการเจ้าหน้าที่ 327
เชิญชวนเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าร่วมโครงการประกวดบทความเพื่อรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2555 เรื่อง "พัฒนาราชการไทยให้พ้นภัยคอร์รัปชั่น"ชป4498 Written by งานธุรการ 225
ส่งหนังสือรายงานประจำปี 2553 เกี่ยวกับการกำหนดทิศทางและแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ Written by งานธุรการ 253
ส่งวารสารแรงงาน ปีที่ 10 ฉบับเดือนเมษายน 2555 จำนวน 2 เล่ม Written by งานธุรการ 370
ขอส่งวารสารดีเอสไอไตรสาร ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 (ประจำเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2554) Written by งานธุรการ 250
จดหมายข่าว "หมายเหตุ ก.พ." ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2554 Written by งานธุรการ 261
ขอส่งจุลสารสารสนเทศ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 Written by งานธุรการ 434
รายชื่ออนุมัติเงินกู้สหกรณ์ วันที่ 25 เม.ย.55 Written by งานบัญชีการเงิน 482
คู่มือการปฏิบัติงานในการบันทึกรายการล้างลูกหนี้เงินยืมผ่าน GFMIS Web Online Written by งานธุรการ 318
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (จำนวน 5 ราย) Written by งานธุรการ 462
นายสำเริง ศรีจันทร์งาม อดีตวิศวกรใหญ่ฝ่ายเครื่องกลถึงแก่กรรม Written by งานธุรการ 434
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบกรอกข้อมูลเพื่อวิเคราะห์การกำหนดค่าใช้จ่ายพื้นฐานฯ Written by งานธุรการ 244
แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 Written by งานธุรการ 330
เข็มพืดเหล็กกล้ารีดร้อน(Steel Sheet Pile) ราคาพิเศษสำหรับโครงการป้องกันน้ำท่วม Written by งานธุรการ 1418
การขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ Written by งานธุรการ 353
หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ(2) Written by งานธุรการ 405

Subcategories

Copyright 2011 ฝ่ายบริหารทั่วไป.
โทร. 044-353362 , 044-354193 โทรสาร. 044-353362 , 044-357163
E-mail bizrid8@hotmail.co.ch
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.