ฝ่ายบริหารทั่วไปยินดีต้อนรับ


ประกาศกรมชล

Title Author Hits
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง พนักงานราชการถึงแก่กรรม (นายเปลี่ยน จิตมณี) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 1580
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง พนักงารราชการขอเปลี่ยนชื่อสกุล (นายเกี่ยรติศักดิ์ เอี่ยมสำอางค์) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 1443
ประกาศกรมฯ เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก (ครั้งที่ 1) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 1821
ประกาศกรมฯ เรื่อง อัตราร้อยละการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญ (ครั้งที่ 1) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 1652
ประกาศกรมชลประทานเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินรางวัลให้กับข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 Written by งานการเจ้าหน้าที่ 1570
รายชื่อข้าราชการครบเกษียณอายุซึ่งจะต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (6 มี.ค.55) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 1136
รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก(25 ม.ค.55) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 847

Copyright 2011 ฝ่ายบริหารทั่วไป.
โทร. 044-353362 , 044-354193 โทรสาร. 044-353362 , 044-357163
E-mail bizrid8@hotmail.co.ch
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.