ฝ่ายบริหารทั่วไปยินดีต้อนรับ


ผังโครงสร้าง

หน้าที่และความรับผิดชอบ

งานธุรการ สำนักงานชลประทานที่ 8

1. ดำเนินการงานสารบรรณ รับ-ส่ง พิมพ์หนังสือและเอกสารราชการ บริการค้นหา จัดเก็บ รวบรวมข้อมูล เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบและมาตรฐานที่กำหนด

2. ดำเนินการจัดการประชุม รายงานผลการประชุม และติดตามผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมเพื่อให้การบริหารการประชุมมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

3. ศึกษา พัฒนา ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพด้านธุรการ

4. ดำเนินการจัดพิธีการและงานวันสำคัญต่างๆ ของสำนักงานชลประทาน เพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วงตามที่สำนักงานชลประทานได้รับมอบหมาย

5. ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาอาคารสถานที่ และบริเวณโดยรอบ เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอก

6. ดำเนินการดูแลงานด้านความรักษาความปลอดภัย ทรัพย์สิน บุคคล อาคารสถานที่ราชการภายในบริเวณสำนักงานชลประทาน ทั้งที่สำนักงานชลประทานดำเนินการเอง และโดยวิธีจ้างเหมาบริการเพื่อความปลอดภัยของชีวิตบุคลากรที่ปฏิบัติงาน สถานที่และทรัพย์สอนของทางราชการ

7. ควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม รวบรวม รายงานตามข้อสั่งการ เพื่อจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ภายในเวลาที่กำหนด

8. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

Copyright 2011 ฝ่ายบริหารทั่วไป.
โทร. 044-353362 , 044-354193 โทรสาร. 044-353362 , 044-357163
E-mail bizrid8@hotmail.co.ch
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.