ฝ่ายบริหารทั่วไปยินดีต้อนรับ


ผังโครงสร้าง/Organization Chart

หน้าที่และความรับผิดชอบ

งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักงานชลประทานที่ 8

1.ศึกษา วิเคราะห์ และวางแผนการประชาสัมพันธ์ของสำนักงานชลประทาน เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ให้บรรลุเป้าหมายของสำนักงานชลประทาน

2. ควบคุม กำกับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ตามแผน เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็วและเลือกใช้เทคโนโลยีสื่อใหม่ (NEWS MEDIA) ได้อย่างเหมาะสม เช่น สื่อสังคมออนไลน์ สื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อกิจกรรม สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อเสียงตามสายภายในองค์กร เป็นต้น เพื่อให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของสำนักงานชลประทาน และเป็นไปตามแผนประชาสัมพันธ์ของสำนักงานชลประทานที่กำหนดไว้

3. รวบรวม ประมวลผล ติดตาม ตรวจสอบ จำนวนความถี่ในการเผยแพร่และผ่านสื่อตามช่องทางต่างๆที่กำหนด เพื่อให้ได้ข้อมูลประกอบการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองครบถ้วน ถูกต้อง ภายในกำหนดเวลา

4. พัฒนา และปรับปรุงรูปแบบการประชาสัมพันธ์ ขั้นตอน การให้บริการ และติดต่อประสานงานของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน รวมทั้งสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการและเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร

5. ออกแบบ พัฒนา และปรับปรุงเว็บไซต์ให้เป็นไปตามการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐด้านคุณภาพเว็บไซต์ของหน่วยงาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม ภารกิจงานชลประทาน หรืองานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้อมูลบนเว็บไซต์มีความถูกต้อง ครบถ้วน และทันสมัย

6. วางแผน พัฒนา และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม เพื่อให้มีระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและถูกต้อง สนับสนุนการบริหารงานทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7. บริหารจัดการข้อมูลข่าวสารทางราชการตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ของสำนักงานชลประทาน ให้มีข้อมูลครบถ้วน สมบูรณ์ และรวดเร็ว ไว้ให้บริการผู้มาขอรับข้อมูลเพื่อความโปร่งใสของการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน

8. บริหารจัดการห้องสมุด/ศูนย์เรียนรู้ โดยการรวบรวมองค์ความรู้ด้านงานชลประทาน และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องไว้ในห้องสมุด และคลังความรู้ของสำนักงานชลประทาน เพื่อให้ได้ฐานข้อมูลองค์ความรู้ที่ครบถ้วน

9. ปฏิบัตืงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

ติดต่อเรา/Contact Us  :

 

งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สชป.8

โทร/Tel. :0-4435-4131- 4 ต่อ/press 205

โทรสาร/Fax : 0-4435-4139

Public Relations and Information Technology Section

https://www.facebook.com/rid8pr/

E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Copyright 2011 ฝ่ายบริหารทั่วไป.
โทร. 044-353362 , 044-354193 โทรสาร. 044-353362 , 044-357163
E-mail bizrid8@hotmail.co.ch
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.