ฝ่ายบริหารทั่วไปยินดีต้อนรับ


ผังโครงสร้าง

หน้าที่และความรับผิดชอบ

งานพัสดุ สำนักงานชลประทานที่ 8

1. ศึกษา วิเคราะห์ ระบบบริหารงานพัสดุ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ กฎกระทรวง หนังสือเรียน กฎหมายมติคณะรัฐมนตรี และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

2. วางแผน ดำเนินการ จัดพาพัสดุโดยวิธีการต่างๆ เพื่อให้ได้พัสดุเป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และถูกต้องตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ กฎกระทรวง หนังสือเรียน คณะรัฐมนตรี และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

3. ควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม การบริหารสัญญา เพื่อให้การบริหารสัญญาถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญา

4. จัดทำบัญชีพัสดุ ทะเบียนการเบิกจ่าย การควบคุมพัสดุ รายงานประจำปี และตรวจสอบรายงานประจำปี เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริหารงานพัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ

5. ดำเนินการจัดการด้านคลังพัสดุ เช่น การลงทะเบียน การรับ-จ่าย การเก็บรักษา เพื่อให้การบริหารงานพัสดุมีประสิทธิภาพ

6. ดำเนินการจัดจำหน่ายทรัพย์สินทุกประเภท ที่หมดความจำเป็นในการใช้งาน หมดอายุใช้งานเสื่อมสภาพ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ ลดภาระค่าใช้จ่ายการเก็บรักษา และสามารถวางแผนจัดหาพัสดุทดแทนได้

7. ตรวจสอบ บันทึก ข้อมูลหลักผู้ขายในระบบ GFMIS เพื่อให้มีข้อมูลหลักผู้ขายในการจัดหา และในการจ่ายเงินในระบบได้ถูกต้อง

8. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินทุกประเภท เพื่อใช้ในการควบคุม การนำไปใช้ประโยชน์ และการตรวจสอบรายการสินทรัพย์

9. ศึกษา วิเคราะห์ กระบวนการบริหารสินทรัพย์ ตั้งแต่การวางแผน การจัดหาการใช้งาน ดูแลรักษา การจำหน่าย และการหาทดแทน เพื่อให้ทราบสถานภาพสินทรัพย์มีอยู่จริง ตรงตามหลักฐานทะเบียนคุม และมูลค่าทางบัญชีถูกต้องตามระบบบัญชีเกณฑ์เงินสด

10. ศึกษา วิเคราะห์ ทบทวนปัญหาการปฏิบัติงาน เพื่อพิจารณา/ปรับปรุงกระบวนงานด้านบริหารทรัพย์สินให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

11. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

 

Copyright 2011 ฝ่ายบริหารทั่วไป.
โทร. 044-353362 , 044-354193 โทรสาร. 044-353362 , 044-357163
E-mail bizrid8@hotmail.co.ch
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.