ฝ่ายบริหารทั่วไปยินดีต้อนรับ


ผังโครงสร้าง

หน้าที่ความรับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่

   ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำคำสั่งแต่งตั้ง โอน ย้าย ให้ปฏิบัติราชการดำเนินการเกี่ยวกับการ
ประเมินคุณสมบัติและผลงานเพื่อเลื่อนระดับให้สูงขึ้นของข้าราชการ / ลูกจ้างประจำ จัดทำ
ทะเบียนประวัติของบุคลากรภายในสำนักชลประทานที่ ๘  (DPIS)  จัดทำฐานข้อมูลบุคลากร
ภาครัฐควบคุมอัตรากำลังข้าราชการ  ลูกจ้างประจำ  พนักงานราชการ   และลูกจ้างชั่วคราวดำเนินการเกี่ยวกับขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การพิจารณาความดีความชอบการขอรับบำเหน็จ บำนาญ บำเหน็จรายเดือนลูกจ้างประจำดำเนินการเกี่ยวกับการลาทุกประเภทดำเนินการเรื่องการเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้างข้าราชการ/ ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องเงินรางวัลดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจำดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องเกษียณอายุราชการการจัดทำหนังสือรับรองเงินการขอ
มีบัตรประจำตัวข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการการลาศึกษาต่อฝึกอบรม  ดูงาน 



 

Copyright 2011 ฝ่ายบริหารทั่วไป.
โทร. 044-353362 , 044-354193 โทรสาร. 044-353362 , 044-357163
E-mail bizrid8@hotmail.co.ch
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.