ฝ่ายบริหารทั่วไปยินดีต้อนรับ


ผังโครงสร้าง/Organization Chart

หน้าที่และความรับผิดชอบ

งานบริหารบุคคลและสวัสดิการ สำนักงานชลประทานที่ 8

1. ศึกษา วิเคราะห์โครงสร้าง และอัตรากำลัง ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และ ลูกจ้างชั่วคราว เพื่อให้มีอัตรากำลังที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจของสำนักงานชลประทาน

2. ดำเนินการสอบคัดเลือก/คัดเลือก เพื่อปรับระดับชั้นงานของลูกจ้างประจำ เพื่อให้การบริหารงานลูกจ้างประจำ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

3. ดำเนินการเลือกสรรพนักงานราชการ การจัดทำสัญญาจ้าง คำสั่งจ้าง การเลิกจ้าง และการลาออก เพื่อให้บริหารพนักงานราชการมีประสิทธิภาพ

4. ดำเนินการ ตรวจสอบ กลั่นกรองเบื้องต้นในการขอแต่งตั้ง ย้าย โอน ลาออก บำเหน็จบำนาญของบุคลากร เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

5. ดำเนินการ ตรวจสอบ การขออนุญาตการลาประเภทต่างๆ ของบุคลากร ได้แก่ ลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาพักผ่อน ลาคลอดบุตร ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร ลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการ เตรียมพล ลาติดตามคู่สมรส ลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพเพื่อให้บุคลากรได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย และระเบียบที่กำหนด

6. ดำเนินการตรวจสอบ คำขอรับสิทธิประโยชน์ของบุคลากร เช่น การลาต่างๆ การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หนังสือรับรอง การขอมีบัตรประจำตัว เงินมรดก เงินทำขวัญ เงินช่วยพิเศษ (เงินทำศพ) การขอรับเงินกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการ (กบข.) และเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ลูกจ้างประจำ (กสจ.) เพื่อให้บุคลากรได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายและระเบียบที่กำหนด

7. ดำเนินการตรวจสอบ รวบรวมการประเมินผลการปฏิบัติงาน การพิจารณาความดีความชอบในการเลื่อนเงินเดือน ค่าจ้าง ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานราชการเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมโปร่งใส และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

8. ดำเนินการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มทักษะและสมรรถนะของบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

9. ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ื ตรวจสอบ การบันทึกและจัดการงานสารสนเทศข้อมูลบุคคลเพื่อให้ข้อมูลในระบบสารสนเทศถูกต้องเป็นปัจจุบันและเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานด้านบริหารบุคคล

10. ศึกษา วางแผน การจัดสวัสดิการ และการเสริมสร้างความผาสุก เพื่อให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี

11. ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ กำกับ ดูแล ติดตามการอนุญาตขอใช้น้ำ การอนุญาตขอใช้/เช่าที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทานในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ เพื่อให้การใช้ที่ราชพัสดุและทางน้ำชลประทานเกิดประโยชน์สูงสุด

12. วิเคราะห์ ตรวจสอบ การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร/สิ่งก่อสร้างในที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน เพื่อให้มีความถูกต้องตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

13. วิเคราะห์ ตรวจสอบการขอขยายอายุสัญญา การงดลดค่าปรับ การแก้ไขสัญญา ให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 มติคณะรัฐมนตรี และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานมีความถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ

14. วางแผนการสืบสวน ติดตามผลการดำเนินงาน และดำเนินการทางวินัย ภายไต้ระเบียบคำสั่งที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานเกิดความถูกต้อง เป็นธรรมแก่บุคลากรและหน่วยงาน

15. ให้คำปรึกษา แนะนำและถ่ายทอดความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ ให้กับบุคลากรในสำนักงานชลประทาน เพื่อให้มีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพ

16. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย เพิื่อให้ดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

Copyright 2011 ฝ่ายบริหารทั่วไป.
โทร. 044-353362 , 044-354193 โทรสาร. 044-353362 , 044-357163
E-mail bizrid8@hotmail.co.ch
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.