ฝ่ายบริหารทั่วไปยินดีต้อนรับ


ผังโครงสร้าง

     งานพัสดุมีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

1. ควบคุมกำกับดูแล  ตรวจสอบ  วิเคราะห์  วางแผน  พิจารณาเสนอความเห็นประกอบการดำเนินการซื้อ  การจ้าง  การจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบและควบคุมงาน  การเช่าที่ใช้เงินงบประมาณทุกประเภท  การจัดทำสัญญาหรือข้อตกลง  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลง การบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง  การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา  การรายงานผู้ทิ้งงาน

2. ให้คำปรึกษา  แนะนำ  และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานด้านพัสดุเพื่อให้ถูกต้องและสอดคล้องตามหลักวิชาการ

3. ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างผ่าน  Web  online 

4. ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  (e-Goverment  Precurement  e-GP)

5. การควบคุมพัสดุ

6. การบริหารสินทรัพย์ของหน่วยงาน

7. ประสานงานและปฏิบัติงานอื่นๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย

Copyright 2011 ฝ่ายบริหารทั่วไป.
โทร. 044-353362 , 044-354193 โทรสาร. 044-353362 , 044-357163
E-mail bizrid8@hotmail.co.ch
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.